The evaluation of company NOVARTIS Ltd

Thesis title: Ocenenie spoločnosti NOVARTIS s.r.o
Author: Glovňová, Paulína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kislingerová, Eva
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá stanovením odhadu tržnej hodnoty farmaceutickej firmy NOVARTIS s.r.o. na základe verejne dostupných informácií pre potreby vlastníka a managementu k 31. 12. 2011. Za týmto účelom je spracovaná analýza vývoja makroekonomických ukazovateľov na českom trhu, analýza trendov vývoja farmaceutického odvetvia. Je predstavená oceňovaná dcérska spoločnosť švajčiarskeho koncernu, ale nutne i jej najväčší "obchodný partner", materská spoločnosť so sídlom v Švajčiarsku. Ďalej je v práci zhodnotené finančné zdravie dcérskej pobočky Novartis s.r.o., sú identifikované všetky generátory hodnoty firmy a na ich základe je zhotovený finančný plán. Na základe finančného plánu a predpokladu pokračujúcej existencie podniku sa v závere nachádza samotné ocenenie firmy. To je postavené na použití výnosovej metódy, konkrétne, výpočet je aplikovaný na model diskontovaných voľných peňažných tokov pre akcionárov.
Keywords: hodnota podniku; ocenenie; Novartis s.r.o.; švajčiarska centrála
Thesis title: Ocenění společnosti NOVARTIS s.r.o
Author: Glovňová, Paulína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kislingerová, Eva
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stanovením odhadu tržní hodnoty farmaceutické firmy NOVARTIS s.r.o. na základě veřejně dostupných informací pro potřeby vlastníka a managementu k 31. 12. 2011. Za tímto účelem je zpracována analýza vývoje makroekonomických ukazatelů na českém trhu, analýza trendů vývoje farmaceutického odvětví. Je představená oceňovaná dceřiná společnost švýcarského koncernu, ale nutně i její největší "obchodní partner", mateřská společnost se sídlem ve Švýcarsku. Dále je v práci zhodnoceno finanční zdraví dceřiné pobočky Novartis s.r.o., jsou identifikovány všechny generátory hodnoty firmy a na jejich základě je zhotoven finanční plán. Na základě finančního plánu a předpokladu pokračující existence podniku se v závěru nachází samotné ocenění firmy. To je postaveno na použití výnosové metody, konkrétně, výpočet je aplikován na model diskontovaných volných peněžních toků pro akcionáře.
Keywords: Novartis s.r.o.; hodnota podniku; ocenění; švýcarská centrála
Thesis title: The evaluation of company NOVARTIS Ltd
Author: Glovňová, Paulína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kislingerová, Eva
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The master's thesis deals with the determination of estimated market value of the pharmaceutical company Novartis Ltd. based on publicly available information for the needs of the owner and management. The estimated value of company refers to December 31, 2011. For this purpose, first, it is necessary to do a development analysis of macroeconomic indicators in the Czech market and analysis of pharmaceutical industry. In addition, the subsidiary company of Swiss group, but necessary also parent company as its the most "business partner" are presented. It is followed by financial analysis of the subsidiary branch Novartis Ltd., prognosis of value drivers, financial plan. In the final part of thesis, on the basic of the financial plan and assumption of company's continued existence, the value of company is determined, using discount methods with free cash flow to the equity.
Keywords: parent company in Switzerland; Novartis Ltd.; enterprise value; evaluation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 11. 2011
Date of submission: 20. 8. 2012
Date of defense: 21. 9. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/34487/podrobnosti

Files for download

    Last update: