Ocenění společnosti NOVARTIS s.r.o

Název práce: Ocenenie spoločnosti NOVARTIS s.r.o
Autor(ka) práce: Glovňová, Paulína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá stanovením odhadu tržnej hodnoty farmaceutickej firmy NOVARTIS s.r.o. na základe verejne dostupných informácií pre potreby vlastníka a managementu k 31. 12. 2011. Za týmto účelom je spracovaná analýza vývoja makroekonomických ukazovateľov na českom trhu, analýza trendov vývoja farmaceutického odvetvia. Je predstavená oceňovaná dcérska spoločnosť švajčiarskeho koncernu, ale nutne i jej najväčší "obchodný partner", materská spoločnosť so sídlom v Švajčiarsku. Ďalej je v práci zhodnotené finančné zdravie dcérskej pobočky Novartis s.r.o., sú identifikované všetky generátory hodnoty firmy a na ich základe je zhotovený finančný plán. Na základe finančného plánu a predpokladu pokračujúcej existencie podniku sa v závere nachádza samotné ocenenie firmy. To je postavené na použití výnosovej metódy, konkrétne, výpočet je aplikovaný na model diskontovaných voľných peňažných tokov pre akcionárov.
Klíčová slova: hodnota podniku; ocenenie; Novartis s.r.o.; švajčiarska centrála
Název práce: Ocenění společnosti NOVARTIS s.r.o
Autor(ka) práce: Glovňová, Paulína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá stanovením odhadu tržní hodnoty farmaceutické firmy NOVARTIS s.r.o. na základě veřejně dostupných informací pro potřeby vlastníka a managementu k 31. 12. 2011. Za tímto účelem je zpracována analýza vývoje makroekonomických ukazatelů na českém trhu, analýza trendů vývoje farmaceutického odvětví. Je představená oceňovaná dceřiná společnost švýcarského koncernu, ale nutně i její největší "obchodní partner", mateřská společnost se sídlem ve Švýcarsku. Dále je v práci zhodnoceno finanční zdraví dceřiné pobočky Novartis s.r.o., jsou identifikovány všechny generátory hodnoty firmy a na jejich základě je zhotoven finanční plán. Na základě finančního plánu a předpokladu pokračující existence podniku se v závěru nachází samotné ocenění firmy. To je postaveno na použití výnosové metody, konkrétně, výpočet je aplikován na model diskontovaných volných peněžních toků pro akcionáře.
Klíčová slova: Novartis s.r.o.; hodnota podniku; ocenění; švýcarská centrála
Název práce: The evaluation of company NOVARTIS Ltd
Autor(ka) práce: Glovňová, Paulína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The master's thesis deals with the determination of estimated market value of the pharmaceutical company Novartis Ltd. based on publicly available information for the needs of the owner and management. The estimated value of company refers to December 31, 2011. For this purpose, first, it is necessary to do a development analysis of macroeconomic indicators in the Czech market and analysis of pharmaceutical industry. In addition, the subsidiary company of Swiss group, but necessary also parent company as its the most "business partner" are presented. It is followed by financial analysis of the subsidiary branch Novartis Ltd., prognosis of value drivers, financial plan. In the final part of thesis, on the basic of the financial plan and assumption of company's continued existence, the value of company is determined, using discount methods with free cash flow to the equity.
Klíčová slova: parent company in Switzerland; Novartis Ltd.; enterprise value; evaluation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2011
Datum podání práce: 20. 8. 2012
Datum obhajoby: 21. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34487/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: