The Economics of Bankruptcy - International Perspective

Thesis title: The Economics of Bankruptcy - International Perspective
Author: Rakićová, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Janda, Karel
Opponents: Teplý, Petr
Thesis language: English
Abstract:
Presented work deals with the issues of bankruptcies in pre-selected countries: Czech Republic, Slovak Republic, Serbia and Croatia, both from an economic and legal viewpoint. First four chapters are devoted to more detailed analysis of insolvency (bankruptcy) laws of each country with regard to their development and current practice. At the end of each chapter is described a current "bankruptcy situation" on the markets of individual economies. The sixth chapter deals with bankruptcies in Europe (Western Europe and Central and Eastern Europe). Part of this chapter is also devoted to the development of selected economies in terms of their GDP. The seventh chapter highlights the economic aspects of bankruptcy and the eighth chapter analyzes the data obtained. The work focuses only on corporate bankruptcies and is completed with appropriate graphs and tables both in the text and in the appendices.
Keywords: Croatia; Serbia; Slovak Republic; Czech Republic; corporate bankruptcies; bankruptcy law; insolvency; bankruptcy
Thesis title: The Economics of Bankruptcy - International Perspective
Author: Rakićová, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Janda, Karel
Opponents: Teplý, Petr
Thesis language: English
Abstract:
Předkládaná práce pojednává o problematice bankrotů v předem vybraných zemích: Česká republika, Slovenská republika, Srbsko a Chorvatsko, a to jak z ekonomického tak právního hlediska. První čtyři kapitoly jsou věnovány detailnějšímu rozboru insolvenčních (konkurzních) zákonů jednotlivých zemí s ohledem na jejich vývoj a současnou praxi. Na konci každé z těchto kapitol je popsána aktuální situace z hlediska bankrotů na trzích jednotlivých ekonomik. Šestá kapitola se zabývá bankroty v Evropě (západní Evropě a střední a východní Evropě). Část této kapitoly je také věnována rozvoji diskutovaných ekonomik z hlediska jejich DPH. Sedmá kapitola poukazuje na ekonomické aspekty bankrotů a osmá kapitola vyhodnocuje získané údaje. Práce se zaměřuje pouze na firemní bankroty a je doplněna o příslušné grafy a tabulky, a to jak v samotném textu, tak v přílohách.
Keywords: Chorvatsko; Srbsko; Slovenská republika; Česká republika; firemní bankroty; konkurzní zákon; insolvence ; bankrot

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 4. 2012
Date of submission: 30. 5. 2013
Date of defense: 17. 1. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37282/podrobnosti

Files for download

    Last update: