The Economics of Bankruptcy - International Perspective

Název práce: The Economics of Bankruptcy - International Perspective
Autor(ka) práce: Rakićová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Teplý, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Presented work deals with the issues of bankruptcies in pre-selected countries: Czech Republic, Slovak Republic, Serbia and Croatia, both from an economic and legal viewpoint. First four chapters are devoted to more detailed analysis of insolvency (bankruptcy) laws of each country with regard to their development and current practice. At the end of each chapter is described a current "bankruptcy situation" on the markets of individual economies. The sixth chapter deals with bankruptcies in Europe (Western Europe and Central and Eastern Europe). Part of this chapter is also devoted to the development of selected economies in terms of their GDP. The seventh chapter highlights the economic aspects of bankruptcy and the eighth chapter analyzes the data obtained. The work focuses only on corporate bankruptcies and is completed with appropriate graphs and tables both in the text and in the appendices.
Klíčová slova: Croatia; Serbia; Slovak Republic; Czech Republic; corporate bankruptcies; bankruptcy law; insolvency; bankruptcy
Název práce: The Economics of Bankruptcy - International Perspective
Autor(ka) práce: Rakićová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Teplý, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předkládaná práce pojednává o problematice bankrotů v předem vybraných zemích: Česká republika, Slovenská republika, Srbsko a Chorvatsko, a to jak z ekonomického tak právního hlediska. První čtyři kapitoly jsou věnovány detailnějšímu rozboru insolvenčních (konkurzních) zákonů jednotlivých zemí s ohledem na jejich vývoj a současnou praxi. Na konci každé z těchto kapitol je popsána aktuální situace z hlediska bankrotů na trzích jednotlivých ekonomik. Šestá kapitola se zabývá bankroty v Evropě (západní Evropě a střední a východní Evropě). Část této kapitoly je také věnována rozvoji diskutovaných ekonomik z hlediska jejich DPH. Sedmá kapitola poukazuje na ekonomické aspekty bankrotů a osmá kapitola vyhodnocuje získané údaje. Práce se zaměřuje pouze na firemní bankroty a je doplněna o příslušné grafy a tabulky, a to jak v samotném textu, tak v přílohách.
Klíčová slova: Chorvatsko; Srbsko; Slovenská republika; Česká republika; firemní bankroty; konkurzní zákon; insolvence ; bankrot

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2013
Datum obhajoby: 17. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37282/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: