Analysis of flat owners associations management in the case of Flat owners associations XY

Thesis title: Analýza hospodaření společenství vlastníků jednotek v konkrétních podmínkách Společenství XY
Author: Poutník, Lukáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Takáčová, Hana
Opponents: Nováková, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je přiblížit hospodaření společenství vlastníků jednotek a poukázat na účetní a daňová specifika této účetní jednotky. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou nestátního neziskového sektoru v České republice a ve vybraných členských státech Evropské unie. V širších souvislostech je též rozebrána česká legislativa a účetní předpisy související se společenstvím vlastníků jednotek. Praktická část je zaměřena na analýzu účetních a daňových aspektů v konkrétních podmínkách Společenství XY.
Keywords: fond oprav; účtování příspěvku na úhradu správy domu; výbor společenství; shromáždění vlastníků jednotek; stanovy společenství; prohlášení vlastníka budovy; rejstřík společenství vlastníků jednotek; správa bytového domu; společenství vlastníků jednotek; nestátní nezisková organizace; účtování služeb spojených s užíváním bytu
Thesis title: Analysis of flat owners associations management in the case of Flat owners associations XY
Author: Poutník, Lukáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Takáčová, Hana
Opponents: Nováková, Štěpánka
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this final thesis is to explain of the flat owners associations management and point out the particularities in accounting and tax specifics of this entity. The theoretical part deals with the general characteristics of the non-governmental sector in the Czech Republic and in selected member states of the European Union. In broader context the legislation and accounting regulations related to flat owners associations are discussed as well. The practical part is focused on an analysis of accounting and tax aspects in particular conditions of Flat owners associations XY.
Keywords: billing for services associated with the use of flat; renewal fund; non-governmental organization; administration of apartment building; register of flat owners associations; flat owners associations committee; accounting for contributions to cover administration building; general meeting of flat owners; articles of flat owners associations; flat owners associations; statement of the building owner

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 6. 2012
Date of submission: 14. 1. 2013
Date of defense: 23. 1. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38094/podrobnosti

Files for download

    Last update: