Cost - Benefit Analysis on noise limits increase

Thesis title: Analýza nákladů a přínosů zvýšení hlukových limitů
Author: Zelenka, Václav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vojáček, Ondřej
Opponents: Ropický, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je za pomoci metody analýzy nákladů a přínosů (CBA) zhodnotit ekonomické dopady připravované novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací na příkladu konkrétního úseku komunikace. Novela nařízení má za cíl změkčení (navýšení) stávajících hlukových limitů, což má vést především k úspoře investičních nákladů na budování protihlukových opatření. Práce si klade za cíl na jedné případové studii zjistit, zda přínosy ze zlevnění výstavby komunikace převýší náklady v podobě snížení blahobyty obyvatel vyvolané jejich zvýšenou hlukovou expozicí, případně po jaké době se vyrovná úspora nákladů na výstavbu komunikace snížení blahobytu obyvatel (úspora nákladů je jednorázová, zvýšení hlukové expozice a souvisejícího poklesu blahobytu je dlouhodobé). Odhad změn blahobytu obyvatel je založen na analýze sekundárních zdrojů -- zejména výsledků studie externalit z dopravy v České republice provedené metodou podmíněného hodnocení. Vlastním jádrem práce je analýza nákladů a přínosů. Pozornost bude také věnována širší diskusi praxe udělování hlukových výjimek z překračování hlukových limitů v ČR.
Keywords: hluk; metoda podmíněného hodnocení; analýza nákladů a přínosů
Thesis title: Cost - Benefit Analysis on noise limits increase
Author: Zelenka, Václav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vojáček, Ondřej
Opponents: Ropický, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of the thesis is - with the aid of cost benefit analysis - evaluate economic impacts of planned amendment to Regulation of the Government No. 148/2006 Coll. On Health Protection from Adverse Effects of Noise and Vibration, namely based on the case of specific road track. Amendment to Regulation is aimed at making existing noise limits softer (to increase them) and thus to bring about savings in investment cost connected with anti-noise measures. The thesis intends to use a single case study to find out whether benefits resulting from price reduction in the process of road construction are higher than costs in the form of decrease of welfare caused by the higher noise exposition; alternatively at what period savings in costs connected with road construction equal to decrease in welfare (savings in costs are one-off, while increase in noise exposition and related drop in welfare are long-term). Estimated changes in welfare are based on analysis of secondary sources -- first of all on the study of traffic externalities in the Czech republic conducted by contingent valuation method. The actual core of the thesis is cost benefit analysis. Attention is paid also to broader discussion on experience in providing exceptions from noise limits in the Czech Republic.
Keywords: cost benefit analysis; noise; contingent valuation method

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Environmental Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 4. 2011
Date of submission: 19. 12. 2011
Date of defense: 31. 1. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/32119/podrobnosti

Files for download

    Last update: