Analýza nákladů a přínosů zvýšení hlukových limitů

Název práce: Analýza nákladů a přínosů zvýšení hlukových limitů
Autor(ka) práce: Zelenka, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojáček, Ondřej
Oponenti práce: Ropický, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je za pomoci metody analýzy nákladů a přínosů (CBA) zhodnotit ekonomické dopady připravované novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací na příkladu konkrétního úseku komunikace. Novela nařízení má za cíl změkčení (navýšení) stávajících hlukových limitů, což má vést především k úspoře investičních nákladů na budování protihlukových opatření. Práce si klade za cíl na jedné případové studii zjistit, zda přínosy ze zlevnění výstavby komunikace převýší náklady v podobě snížení blahobyty obyvatel vyvolané jejich zvýšenou hlukovou expozicí, případně po jaké době se vyrovná úspora nákladů na výstavbu komunikace snížení blahobytu obyvatel (úspora nákladů je jednorázová, zvýšení hlukové expozice a souvisejícího poklesu blahobytu je dlouhodobé). Odhad změn blahobytu obyvatel je založen na analýze sekundárních zdrojů -- zejména výsledků studie externalit z dopravy v České republice provedené metodou podmíněného hodnocení. Vlastním jádrem práce je analýza nákladů a přínosů. Pozornost bude také věnována širší diskusi praxe udělování hlukových výjimek z překračování hlukových limitů v ČR.
Klíčová slova: hluk; metoda podmíněného hodnocení; analýza nákladů a přínosů
Název práce: Cost - Benefit Analysis on noise limits increase
Autor(ka) práce: Zelenka, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vojáček, Ondřej
Oponenti práce: Ropický, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis is - with the aid of cost benefit analysis - evaluate economic impacts of planned amendment to Regulation of the Government No. 148/2006 Coll. On Health Protection from Adverse Effects of Noise and Vibration, namely based on the case of specific road track. Amendment to Regulation is aimed at making existing noise limits softer (to increase them) and thus to bring about savings in investment cost connected with anti-noise measures. The thesis intends to use a single case study to find out whether benefits resulting from price reduction in the process of road construction are higher than costs in the form of decrease of welfare caused by the higher noise exposition; alternatively at what period savings in costs connected with road construction equal to decrease in welfare (savings in costs are one-off, while increase in noise exposition and related drop in welfare are long-term). Estimated changes in welfare are based on analysis of secondary sources -- first of all on the study of traffic externalities in the Czech republic conducted by contingent valuation method. The actual core of the thesis is cost benefit analysis. Attention is paid also to broader discussion on experience in providing exceptions from noise limits in the Czech Republic.
Klíčová slova: cost benefit analysis; noise; contingent valuation method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2011
Datum podání práce: 19. 12. 2011
Datum obhajoby: 31. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32119/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: