Accounting for deferred taxes in accordance with Czech accounting legislation in the notes to the financial statements of selected companies

Thesis title: Vykazování odložené daně dle české účetní legislativy v příloze k účetní závěrce vybraných společností
Author: Švandrlíková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jirásková, Simona
Opponents: Molín, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce rozebírá odloženou daň v České republice. V teoreticko-metodologické části je rozpracována podstata a význam odložené daně. Práce zmiňuje příčiny vzniku odložené daně, metody a způsoby výpočtu odložené daně. Věnuje se inventarizaci, vykazování a zveřejňování odložené daně. Práce přibližuje vybrané tituly vedoucí ke vzniku odložené daně. V analytické části jsou rozebírány přílohy k účetním závěrkám. Podle hodnotících kritérií zjišťuje, jak je odložená daň uváděna v přílohách k účetním závěrkám. Práce se zaměřuje na společnosti, které účtují podle českých účetních předpisů.
Keywords: odložená daň; odložená daňová pohledávka; příloha k účetní závěrce; odložený daňový závazek
Thesis title: Accounting for deferred taxes in accordance with Czech accounting legislation in the notes to the financial statements of selected companies
Author: Švandrlíková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jirásková, Simona
Opponents: Molín, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the deferred tax in the Czech Republic The theoretical and methodological part is elaborated the nature and significance of deferred tax. This work examines the causes of deferred taxes and methods of calculating deferred taxes. He is inventory, reporting and disclosure of deferred tax. The work describes selected titles giving rise to deferred tax. The analytical part are discussed annex to the financial statements. According to the evaluation criteria determines how the deferred tax is reported in the annexes to the financial statements. The work focuses on companies that charge according to Czech accounting standards.
Keywords: deferred tax liabilities; notes to the financial statements; deferred tax assets; deferred taxes

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 10. 2012
Date of submission: 27. 12. 2012
Date of defense: 7. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39913/podrobnosti

Files for download

    Last update: