Vykazování odložené daně dle české účetní legislativy v příloze k účetní závěrce vybraných společností

Název práce: Vykazování odložené daně dle české účetní legislativy v příloze k účetní závěrce vybraných společností
Autor(ka) práce: Švandrlíková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jirásková, Simona
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce rozebírá odloženou daň v České republice. V teoreticko-metodologické části je rozpracována podstata a význam odložené daně. Práce zmiňuje příčiny vzniku odložené daně, metody a způsoby výpočtu odložené daně. Věnuje se inventarizaci, vykazování a zveřejňování odložené daně. Práce přibližuje vybrané tituly vedoucí ke vzniku odložené daně. V analytické části jsou rozebírány přílohy k účetním závěrkám. Podle hodnotících kritérií zjišťuje, jak je odložená daň uváděna v přílohách k účetním závěrkám. Práce se zaměřuje na společnosti, které účtují podle českých účetních předpisů.
Klíčová slova: odložená daň; odložená daňová pohledávka; příloha k účetní závěrce; odložený daňový závazek
Název práce: Accounting for deferred taxes in accordance with Czech accounting legislation in the notes to the financial statements of selected companies
Autor(ka) práce: Švandrlíková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jirásková, Simona
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis analyzes the deferred tax in the Czech Republic The theoretical and methodological part is elaborated the nature and significance of deferred tax. This work examines the causes of deferred taxes and methods of calculating deferred taxes. He is inventory, reporting and disclosure of deferred tax. The work describes selected titles giving rise to deferred tax. The analytical part are discussed annex to the financial statements. According to the evaluation criteria determines how the deferred tax is reported in the annexes to the financial statements. The work focuses on companies that charge according to Czech accounting standards.
Klíčová slova: deferred tax liabilities; notes to the financial statements; deferred tax assets; deferred taxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2012
Datum podání práce: 27. 12. 2012
Datum obhajoby: 7. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39913/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: