Subsidies distribution process simulation as a part of LEADER strategic plan

Thesis title: Simulace procesu přidělování dotací v rámci Strategického plánu LEADER
Author: Libosvár, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kuncová, Martina
Opponents: Fábry, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Metoda LEADER je jedním z nástrojů evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která se zaměřuje na rozvoj venkova. V České republice je program LEADER součástí Programu rozvoje venkova, který má v kompetenci Ministerstvo zemědělství. Metodou LEADER pracují tzv. Místní akční skupiny, což jsou společenství, která sdružují zástupce veřejného a soukromého sektoru. Jedním z úkolů Místních akčních skupin je rozdělování finančních dotací z fondu EU a národních programů. Hlavním úkolem této diplomové práce je sestavit simulační model, který zachycuje celý proces přerozdělení dotace. Simulace má analyzovat úspěšnost přijatých žádostí o dotaci a využití finančních prostředků z přidělené alokace. Na základě dosažených výsledků jsou v modelu implementovány změny, které pomohou zlepšit proces přidělování dotací.
Keywords: místní akční skupina; dotace; LEADER; simulace
Thesis title: Subsidies distribution process simulation as a part of LEADER strategic plan
Author: Libosvár, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kuncová, Martina
Opponents: Fábry, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
LEADER method is European Policy of Economic and Social Cohesion's tool that focuses on a rural development. LEADER program is a part of Program for Rural Development which Ministry of Agriculture has responsibility of in the Czech Republic. Method LEADER is used by Local Action Group which is a community that associates delegates of public and private sector. One of Local Action Group's goals is distribution of subsidies received from the EU funds and national programs. The main goal of this thesis is construction of a simulation model that demonstrates whole process of subsidies distribution. Analysis of received applications for subsidies and usage of grant from applied allocation should be created by the simulation. Based on obtained results changes are implemented in the model that can improve process of subsidies distribution.
Keywords: subsidy; LEADER; simulation; local action group

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 3. 2012
Date of submission: 10. 1. 2013
Date of defense: 7. 2. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37197/podrobnosti

Files for download

    Last update: