Simulace procesu přidělování dotací v rámci Strategického plánu LEADER

Název práce: Simulace procesu přidělování dotací v rámci Strategického plánu LEADER
Autor(ka) práce: Libosvár, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Metoda LEADER je jedním z nástrojů evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která se zaměřuje na rozvoj venkova. V České republice je program LEADER součástí Programu rozvoje venkova, který má v kompetenci Ministerstvo zemědělství. Metodou LEADER pracují tzv. Místní akční skupiny, což jsou společenství, která sdružují zástupce veřejného a soukromého sektoru. Jedním z úkolů Místních akčních skupin je rozdělování finančních dotací z fondu EU a národních programů. Hlavním úkolem této diplomové práce je sestavit simulační model, který zachycuje celý proces přerozdělení dotace. Simulace má analyzovat úspěšnost přijatých žádostí o dotaci a využití finančních prostředků z přidělené alokace. Na základě dosažených výsledků jsou v modelu implementovány změny, které pomohou zlepšit proces přidělování dotací.
Klíčová slova: místní akční skupina; dotace; LEADER; simulace
Název práce: Subsidies distribution process simulation as a part of LEADER strategic plan
Autor(ka) práce: Libosvár, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
LEADER method is European Policy of Economic and Social Cohesion's tool that focuses on a rural development. LEADER program is a part of Program for Rural Development which Ministry of Agriculture has responsibility of in the Czech Republic. Method LEADER is used by Local Action Group which is a community that associates delegates of public and private sector. One of Local Action Group's goals is distribution of subsidies received from the EU funds and national programs. The main goal of this thesis is construction of a simulation model that demonstrates whole process of subsidies distribution. Analysis of received applications for subsidies and usage of grant from applied allocation should be created by the simulation. Based on obtained results changes are implemented in the model that can improve process of subsidies distribution.
Klíčová slova: subsidy; LEADER; simulation; local action group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2012
Datum podání práce: 10. 1. 2013
Datum obhajoby: 7. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37197/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: