Women in management of multinational companies

Thesis title: Ženy ve vysokých manažerských pozicích působící v nadnárodní firmě
Author: Novotná, Iveta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pauknerová, Daniela
Opponents: Kašparová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nižšího výskytu žen ve vysokých manažerských funkcích. Věnuje se otázce rozdílných schopností a předpokladů mužů a žen v manažerských funkcích. První část práce je věnována historii zaměstnanosti českých žen, dále je zde obecně vysvětlen pojem management a jeho úrovně a specifika managementu v nadnárodní společnosti. Také je zde popsán obecný profil manažera, hlavní manažerské schopnosti a dovednosti. Konkrétně se poté zaměřuje na překážky, ztěžující ženám kariérní postup, jako je rodina, skleněný strop, tokenismus a genderové rozdělení rolí v rodině. Zabývá se také možností organizace práce ženy na mateřské dovolené, jako je částečný pracovní úvazek, sdílení pracovního místa, pružná pracovní doba nebo práce z domova. Druhou částí práce je kvalitativní šetření a jeho analýza. V závěru této práce je shrnutí problematiky žen v manažerských pozicích.
Keywords: zaměstnanost; rodina; žena
Thesis title: Women in management of multinational companies
Author: Novotná, Iveta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pauknerová, Daniela
Opponents: Kašparová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with a lower incidence of women in top management positions. It focuses on the different skills and capabilities of men and women in managerial positions. The first part is devoted to the history of Czech women's employment, there is also a reference to the concept of management, its levels and specifics in multinational companies. It describes a general manager profile and key managerial skills. Specifically, it focuses on the obstacles hindering women from career development such as family life, the glass ceiling, tokenism and gender roles in the family. It also discusses possibilites of work organization on maternity leave, such as part-time work, job sharing, flexible hours or work from home. The second part is a qualitative survey and its analysis. At the end, this work summarises the issue of women in managerial positions.
Keywords: family; female; emloyment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 9. 2012
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 21. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38808/podrobnosti

Files for download

    Last update: