Ženy ve vysokých manažerských pozicích působící v nadnárodní firmě

Název práce: Ženy ve vysokých manažerských pozicích působící v nadnárodní firmě
Autor(ka) práce: Novotná, Iveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Kašparová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nižšího výskytu žen ve vysokých manažerských funkcích. Věnuje se otázce rozdílných schopností a předpokladů mužů a žen v manažerských funkcích. První část práce je věnována historii zaměstnanosti českých žen, dále je zde obecně vysvětlen pojem management a jeho úrovně a specifika managementu v nadnárodní společnosti. Také je zde popsán obecný profil manažera, hlavní manažerské schopnosti a dovednosti. Konkrétně se poté zaměřuje na překážky, ztěžující ženám kariérní postup, jako je rodina, skleněný strop, tokenismus a genderové rozdělení rolí v rodině. Zabývá se také možností organizace práce ženy na mateřské dovolené, jako je částečný pracovní úvazek, sdílení pracovního místa, pružná pracovní doba nebo práce z domova. Druhou částí práce je kvalitativní šetření a jeho analýza. V závěru této práce je shrnutí problematiky žen v manažerských pozicích.
Klíčová slova: zaměstnanost; rodina; žena
Název práce: Women in management of multinational companies
Autor(ka) práce: Novotná, Iveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Kašparová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with a lower incidence of women in top management positions. It focuses on the different skills and capabilities of men and women in managerial positions. The first part is devoted to the history of Czech women's employment, there is also a reference to the concept of management, its levels and specifics in multinational companies. It describes a general manager profile and key managerial skills. Specifically, it focuses on the obstacles hindering women from career development such as family life, the glass ceiling, tokenism and gender roles in the family. It also discusses possibilites of work organization on maternity leave, such as part-time work, job sharing, flexible hours or work from home. The second part is a qualitative survey and its analysis. At the end, this work summarises the issue of women in managerial positions.
Klíčová slova: family; female; emloyment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38808/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: