Bus Transport in London

Thesis title: Autobusová doprava v Londýně
Author: Svojsík, Antonín
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Jirsák, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na autobusovou linkovou dopravu v Londýně. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy související s městskou hromadnou dopravou, jsou uvedeny různé typy linek podle jejich funkcí či nejvyužívanější preferenční opatření zvýhodňující vozidla městské hromadné dopravy. V rámci integrovaných dopravních systémů je pozornost věnována zejména tarifním a odbavovacím systémům. Cílem praktické části je komplexní zhodnocení městské autobusové dopravy v Londýně se zaměřením na její současný stav a analýzu realizovaných projektů a budoucího vývoje. Postupně je popsán systém řízení autobusové sítě, využívaná preferenční opatření či změny ve vozovém parku. Pozornost je soustředěna rovněž na tarifní systém a na popis a zhodnocení projektů, které souvisí s autobusovou dopravou. Prováděná opatření jsou posuzována na základě vývoje ukazatelů spolehlivosti dopravy.
Keywords: preferenční opatření; vozový park; autobusy; městská hromadná doprava; Transport for London; Londýn
Thesis title: Bus Transport in London
Author: Svojsík, Antonín
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Jirsák, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This Bachelor's thesis examines regular bus services in London. The theoretical section explains the most important terms related mainly to public transportation, lists various types of routes according to their functions and the most frequently used priority systems favouring public transport vehicles. Among integrated transport system particular attention is paid to the tariff system and check-in system. The aim of the practical part is a comprehensive evaluation of the urban bus services in London, focusing on its current status and on the analysis of projects completed already and on further future development. Bus management system is described as well as bus priority systems and changes in vehicle fleet. Attention is focused among various highlights on the tariff system and on the description and assessment of projects that are related to bus transport. Implemented measures are evaluated according to the development of indicators of reliability.
Keywords: London; buses; vehicle fleet; Transport for London; bus priority systems; public transport

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2012
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 21. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38690/podrobnosti

Files for download

    Last update: