Autobusová doprava v Londýně

Název práce: Autobusová doprava v Londýně
Autor(ka) práce: Svojsík, Antonín
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na autobusovou linkovou dopravu v Londýně. V teoretické části jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy související s městskou hromadnou dopravou, jsou uvedeny různé typy linek podle jejich funkcí či nejvyužívanější preferenční opatření zvýhodňující vozidla městské hromadné dopravy. V rámci integrovaných dopravních systémů je pozornost věnována zejména tarifním a odbavovacím systémům. Cílem praktické části je komplexní zhodnocení městské autobusové dopravy v Londýně se zaměřením na její současný stav a analýzu realizovaných projektů a budoucího vývoje. Postupně je popsán systém řízení autobusové sítě, využívaná preferenční opatření či změny ve vozovém parku. Pozornost je soustředěna rovněž na tarifní systém a na popis a zhodnocení projektů, které souvisí s autobusovou dopravou. Prováděná opatření jsou posuzována na základě vývoje ukazatelů spolehlivosti dopravy.
Klíčová slova: preferenční opatření; vozový park; autobusy; městská hromadná doprava; Transport for London; Londýn
Název práce: Bus Transport in London
Autor(ka) práce: Svojsík, Antonín
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's thesis examines regular bus services in London. The theoretical section explains the most important terms related mainly to public transportation, lists various types of routes according to their functions and the most frequently used priority systems favouring public transport vehicles. Among integrated transport system particular attention is paid to the tariff system and check-in system. The aim of the practical part is a comprehensive evaluation of the urban bus services in London, focusing on its current status and on the analysis of projects completed already and on further future development. Bus management system is described as well as bus priority systems and changes in vehicle fleet. Attention is focused among various highlights on the tariff system and on the description and assessment of projects that are related to bus transport. Implemented measures are evaluated according to the development of indicators of reliability.
Klíčová slova: London; buses; vehicle fleet; Transport for London; bus priority systems; public transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: