Poverty in Sub-Saharan Africa: Causes and elimination strategies

Thesis title: Chudoba v subsaharské Africe: příčiny a strategie eliminace
Author: Záhorová, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Bartušková, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je poukázat na problematiku chudoby v subsaharské Africe. První kapitola je zaměřená na chudobu a její definici, klasifikaci a měření. Zároveň je nastíněna současná situace subsaharské Afriky. Ve druhé kapitole jsou vymezeny hlavní příčiny chudoby v subsaharské Africe, a to příčiny geografické, koloniální dědictví, vnitropolitická nestabilita a sociálně ekonomické a demografické příčiny. Třetí kapitola pojednává o mezinárodních organizacích, jako o klíčových hráčích v boji proti chudobě. Pozornost je věnovaná Rozvojovým cílům tisíciletí a strategiím Světové banky, jakožto možným nástrojům ke snižování chudoby. Práce čerpá z českých, zvláště pak zahraničních knižních a internetových zdrojů, zejména pak z výročních zpráv, statistik a databází mezinárodních institucí.
Keywords: Ucelený rozvojový rámec; Rozvojové cíle tisíciletí; subsaharská Afrika; Strategické dokumenty pro omezování chudoby; Světová banka; mezinárodní organizace; Chudoba
Thesis title: Poverty in Sub-Saharan Africa: Causes and elimination strategies
Author: Záhorová, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Bartušková, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to highlight the issue of poverty in Sub-Saharan Africa. The first chapter focuses on poverty and its definition, classification and measurement. It also outlines the current situation of Sub-Saharan Africa. The second chapter defines the main causes of poverty in Sub-Saharan Africa, including geographic, colonial heritage, internal political instability and socio-economic and demographic causes. The third chapter deals with international organizations such as the key player solving the problems of poverty. The attention is devoted to the Millennium Development Goals (MDGs) and strategies of the World Bank, as two possible instruments for poverty reduction. The bachelor's thesis draws upon Czech and primaliry foreign Internet resources and books, especially the statistics, annual reports and databases of international institutions.
Keywords: Poverty Reduction Strategy Papers; The Comprehensive Development Framework; Sub-Saharan Africa; international organizations; Poverty; The World Bank; The Millennium Development Goals

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 1. 2013
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 22. 5. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/33933/podrobnosti

Files for download

    Last update: