Chudoba v subsaharské Africe: příčiny a strategie eliminace

Název práce: Chudoba v subsaharské Africe: příčiny a strategie eliminace
Autor(ka) práce: Záhorová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je poukázat na problematiku chudoby v subsaharské Africe. První kapitola je zaměřená na chudobu a její definici, klasifikaci a měření. Zároveň je nastíněna současná situace subsaharské Afriky. Ve druhé kapitole jsou vymezeny hlavní příčiny chudoby v subsaharské Africe, a to příčiny geografické, koloniální dědictví, vnitropolitická nestabilita a sociálně ekonomické a demografické příčiny. Třetí kapitola pojednává o mezinárodních organizacích, jako o klíčových hráčích v boji proti chudobě. Pozornost je věnovaná Rozvojovým cílům tisíciletí a strategiím Světové banky, jakožto možným nástrojům ke snižování chudoby. Práce čerpá z českých, zvláště pak zahraničních knižních a internetových zdrojů, zejména pak z výročních zpráv, statistik a databází mezinárodních institucí.
Klíčová slova: Ucelený rozvojový rámec; Rozvojové cíle tisíciletí; subsaharská Afrika; Strategické dokumenty pro omezování chudoby; Světová banka; mezinárodní organizace; Chudoba
Název práce: Poverty in Sub-Saharan Africa: Causes and elimination strategies
Autor(ka) práce: Záhorová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to highlight the issue of poverty in Sub-Saharan Africa. The first chapter focuses on poverty and its definition, classification and measurement. It also outlines the current situation of Sub-Saharan Africa. The second chapter defines the main causes of poverty in Sub-Saharan Africa, including geographic, colonial heritage, internal political instability and socio-economic and demographic causes. The third chapter deals with international organizations such as the key player solving the problems of poverty. The attention is devoted to the Millennium Development Goals (MDGs) and strategies of the World Bank, as two possible instruments for poverty reduction. The bachelor's thesis draws upon Czech and primaliry foreign Internet resources and books, especially the statistics, annual reports and databases of international institutions.
Klíčová slova: Poverty Reduction Strategy Papers; The Comprehensive Development Framework; Sub-Saharan Africa; international organizations; Poverty; The World Bank; The Millennium Development Goals

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 22. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33933/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: