Analysis of CSR for the world class ICT companies from Green IT perspectives

Thesis title: Analysis of CSR for the world class ICT companies from Green IT perspectives
Author: Kovalenko, Iryna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Basl, Josef
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: English
Abstract:
This thesis is based on the concept of corporate social responsibility in world class ICT companies. This relatively new way of managing business became very popular among big corporations which are trying to reduce their environmental footprint while following the path of sustainable development. The aim of this study is to prove the importance of Green IT in the current dynamically developing world of ICT, and to explore the area of sustainability from the Green IT perspective. That is why three main areas are defined: sustainable development, corporate social responsibility and Green IT. The first part of the thesis covers interconnectivity between those terms. The next part represents the process of launching green initiatives into a corporate business model. It describes all the necessary steps of implementation, especially showing the important legislative aspects which help to prevent many potential issues. These practices are based on the MMDIS methodology and its conceptual Model of Integration. Another target of this thesis is to define the leading ICT vendors from all the perspectives -- as the most socially responsible company and the most preferable employer. The obtained results distinguish five companies from the others: Hewlett-Packard, Dell, IBM, Intel and Microsoft. The key achievement and added value of the thesis is the identification of the most problematic areas in the analyzed companies and presentation of their Green IT solution to prevent following issues.
Keywords: Emission; Environment; Corporate social responsibility; Sustainable development; Green IT
Thesis title: Analýza společenské odpovědnosti firem v nejvýznamějších ICT společnostech z úhlu pohledu Green IT
Author: Kovalenko, Iryna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Basl, Josef
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce je založena na konceptu společenské odpovědnosti firem v prvotřídních společnostech v oboru informačních a komunikačních technologií. Tento relativně nový způsob řízení podniku se stal velmi populární mezi velkými korporacemi, které se snaží snížit dopad své činnosti na životní prostředí a zároveň následovat cestu k udržitelnému rozvoji. Cílem této diplomové práce je ukázat význam enviromentálního aspektu IT v současném dynamicky se rozvíjejícím světě informačních a komunikačních technologií, a prozkoumat oblast udržitelnosti z pohledu perspektivy enviromentálního IT. To je důvod, proč jsou definovány tři hlavní oblasti: udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost firem a Green IT. První část práce se zaměřuje na propojení mezi těmito oblasti. Následující část představuje proces zavádění enviromentálních iniciativ do podnikového byznys modelu. Popisuje všechny potřebné kroky realizace, zejména poukazuje na důležité legislativní aspekty, které pomáhají předcházet mnoha potenciálním problémům. Tyto postupy jsou založeny na metodice MMDIS a na jejím konceptuálním modelu integrace. V neposlední řádě je cílem této práce vymezit přední dodavatele informačních a komunikačních technologií ze všech pohledů - jako nejvíce společensky odpovědné firmy a nejvýhodnější zaměstnavatele. Získané výsledky pak ukážou, že u pěti světově známých společnosti se tyto výsledky komparativně liší, a tak se provede analýza úzce zaměřená na jejich výkon a využívané technologie v Green IT. Těmito společnostmi jsou Hewlett-Packard, Dell, IBM, Intel a Microsoft. Klíčovým výsledkem a přidanou hodnotou diplomové práce je identifikace nejproblematičtějších oblastí analyzovaných společností a prezentace jejich enviromentálního IT řešení, aby se zabránilo následujícím problémům.
Keywords: Emise; Společenská odpovědnost firem; Green IT; Životní prostředí; Udržitelný rozvoj

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 10. 2012
Date of submission: 1. 5. 2013
Date of defense: 3. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39947/podrobnosti

Files for download

    Last update: