Analýza společenské odpovědnosti firem v nejvýznamějších ICT společnostech z úhlu pohledu Green IT

Název práce: Analysis of CSR for the world class ICT companies from Green IT perspectives
Autor(ka) práce: Kovalenko, Iryna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis is based on the concept of corporate social responsibility in world class ICT companies. This relatively new way of managing business became very popular among big corporations which are trying to reduce their environmental footprint while following the path of sustainable development. The aim of this study is to prove the importance of Green IT in the current dynamically developing world of ICT, and to explore the area of sustainability from the Green IT perspective. That is why three main areas are defined: sustainable development, corporate social responsibility and Green IT. The first part of the thesis covers interconnectivity between those terms. The next part represents the process of launching green initiatives into a corporate business model. It describes all the necessary steps of implementation, especially showing the important legislative aspects which help to prevent many potential issues. These practices are based on the MMDIS methodology and its conceptual Model of Integration. Another target of this thesis is to define the leading ICT vendors from all the perspectives -- as the most socially responsible company and the most preferable employer. The obtained results distinguish five companies from the others: Hewlett-Packard, Dell, IBM, Intel and Microsoft. The key achievement and added value of the thesis is the identification of the most problematic areas in the analyzed companies and presentation of their Green IT solution to prevent following issues.
Klíčová slova: Emission; Environment; Corporate social responsibility; Sustainable development; Green IT
Název práce: Analýza společenské odpovědnosti firem v nejvýznamějších ICT společnostech z úhlu pohledu Green IT
Autor(ka) práce: Kovalenko, Iryna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je založena na konceptu společenské odpovědnosti firem v prvotřídních společnostech v oboru informačních a komunikačních technologií. Tento relativně nový způsob řízení podniku se stal velmi populární mezi velkými korporacemi, které se snaží snížit dopad své činnosti na životní prostředí a zároveň následovat cestu k udržitelnému rozvoji. Cílem této diplomové práce je ukázat význam enviromentálního aspektu IT v současném dynamicky se rozvíjejícím světě informačních a komunikačních technologií, a prozkoumat oblast udržitelnosti z pohledu perspektivy enviromentálního IT. To je důvod, proč jsou definovány tři hlavní oblasti: udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost firem a Green IT. První část práce se zaměřuje na propojení mezi těmito oblasti. Následující část představuje proces zavádění enviromentálních iniciativ do podnikového byznys modelu. Popisuje všechny potřebné kroky realizace, zejména poukazuje na důležité legislativní aspekty, které pomáhají předcházet mnoha potenciálním problémům. Tyto postupy jsou založeny na metodice MMDIS a na jejím konceptuálním modelu integrace. V neposlední řádě je cílem této práce vymezit přední dodavatele informačních a komunikačních technologií ze všech pohledů - jako nejvíce společensky odpovědné firmy a nejvýhodnější zaměstnavatele. Získané výsledky pak ukážou, že u pěti světově známých společnosti se tyto výsledky komparativně liší, a tak se provede analýza úzce zaměřená na jejich výkon a využívané technologie v Green IT. Těmito společnostmi jsou Hewlett-Packard, Dell, IBM, Intel a Microsoft. Klíčovým výsledkem a přidanou hodnotou diplomové práce je identifikace nejproblematičtějších oblastí analyzovaných společností a prezentace jejich enviromentálního IT řešení, aby se zabránilo následujícím problémům.
Klíčová slova: Emise; Společenská odpovědnost firem; Green IT; Životní prostředí; Udržitelný rozvoj

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2013
Datum obhajoby: 3. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39947/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: