Ruby on Rails and Grails - frameworks for web application development

Thesis title: Frameworky pro vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Grails
Author: Černý, Michael
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Lukáš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá porovnáním webových frameworků Ruby on Rails a Grails. Hlavním cílem práce je pomocí široké škály kritérií zhodnotit, který z těchto frameworků je vhodnější pro vývoj webových aplikací. V první části práce definuje základní pojmy pro pochopení problematiky webových frameworků. Následně práce rozebírá u obou frameworků jejich historii, jazyk a základní vlastnosti. Další část popisuje všechny detaily referenčních aplikací ve frameworcích Ruby on Rails a Grails, které jsou součástí této diplomové práce. Nejpodstatnější částí v této práci je srovnání frameworků pomocí velké řady kritérií. Práce by měla poskytnout dostatek informací k pochopení problematiky webových frameworků, k získání základů pro webový framework Ruby on Rails a Grails a měla by přinést dostatek informací pro optimální volbu mezi těmito frameworky pro vývoj a tvorbu webových aplikací a budoucí studium. Práce by tak mohla být přínosem jak pro studenty, kteří se rozhodují, co do budoucna studovat, tak pro manažery, či vedoucí projektů, kteří se rozhodují o volbě webového frameworku.
Keywords: Ruby; framework; Grails; Groovy; Ruby on Rails
Thesis title: Ruby on Rails and Grails - frameworks for web application development
Author: Černý, Michael
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Lukáš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis compares web frameworks Ruby on Rails and Grails. The main goal of the thesis is to compare which of these frameworks is more convenient for development of web applications using wide range of criteria. The first part of the thesis defines fundamental terms to understand the web frameworks topic. Subsequently the thesis analyzes the history, language and fundamental characteristics of both frameworks. The next section describes all the details of the reference applications in Ruby on Rails and Grails, that are part of this diploma thesis. The most important part of this thesis is the comparison of both frameworks using a number of criteria. The thesis should provide sufficient amount of information to understand the web frameworks, to obtain the fundamentals for working with the web frameworks Ruby and Rails and Grails and it should bring enough information for optimum choice between these frameworks for development of web application and for future studies. The thesis could be of benefit to both students, that decide what to study in the future, and managers or project leaders, that decide which web framework to use.
Keywords: Groovy; Ruby; framework; Grails; Ruby on Rails

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 11. 2012
Date of submission: 6. 5. 2013
Date of defense: 5. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40494/podrobnosti

Files for download

    Last update: