Frameworky pro vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Grails

Název práce: Frameworky pro vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Grails
Autor(ka) práce: Černý, Michael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Lukáš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá porovnáním webových frameworků Ruby on Rails a Grails. Hlavním cílem práce je pomocí široké škály kritérií zhodnotit, který z těchto frameworků je vhodnější pro vývoj webových aplikací. V první části práce definuje základní pojmy pro pochopení problematiky webových frameworků. Následně práce rozebírá u obou frameworků jejich historii, jazyk a základní vlastnosti. Další část popisuje všechny detaily referenčních aplikací ve frameworcích Ruby on Rails a Grails, které jsou součástí této diplomové práce. Nejpodstatnější částí v této práci je srovnání frameworků pomocí velké řady kritérií. Práce by měla poskytnout dostatek informací k pochopení problematiky webových frameworků, k získání základů pro webový framework Ruby on Rails a Grails a měla by přinést dostatek informací pro optimální volbu mezi těmito frameworky pro vývoj a tvorbu webových aplikací a budoucí studium. Práce by tak mohla být přínosem jak pro studenty, kteří se rozhodují, co do budoucna studovat, tak pro manažery, či vedoucí projektů, kteří se rozhodují o volbě webového frameworku.
Klíčová slova: Ruby; framework; Grails; Groovy; Ruby on Rails
Název práce: Ruby on Rails and Grails - frameworks for web application development
Autor(ka) práce: Černý, Michael
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Lukáš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis compares web frameworks Ruby on Rails and Grails. The main goal of the thesis is to compare which of these frameworks is more convenient for development of web applications using wide range of criteria. The first part of the thesis defines fundamental terms to understand the web frameworks topic. Subsequently the thesis analyzes the history, language and fundamental characteristics of both frameworks. The next section describes all the details of the reference applications in Ruby on Rails and Grails, that are part of this diploma thesis. The most important part of this thesis is the comparison of both frameworks using a number of criteria. The thesis should provide sufficient amount of information to understand the web frameworks, to obtain the fundamentals for working with the web frameworks Ruby and Rails and Grails and it should bring enough information for optimum choice between these frameworks for development of web application and for future studies. The thesis could be of benefit to both students, that decide what to study in the future, and managers or project leaders, that decide which web framework to use.
Klíčová slova: Groovy; Ruby; framework; Grails; Ruby on Rails

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2012
Datum podání práce: 6. 5. 2013
Datum obhajoby: 5. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40494/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: