Care for Employes in Company Novartis s.r.o

Thesis title: Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Novartis s.r.o
Author: Potůčková, Gabriela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Štefková, Mariana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsání, analyzování, následné zhodnocení a případné navrhnutí opatření ke zlepšení systému péče o zaměstnance. První část je teoretická, která vymezuje pojmy, které jsou nutné ke zvládnutí pochopení dané problematiky a vytváří základ pro praktickou část. Obsahem je definování významu péče o zaměstnance a jeho. Praktická část je věnována analýze současného stavu péče o zaměstnance ve zmíněné společnosti. Součástí je průzkum, který byl proveden na základě dotazníkového šetření. Na základě získaných podkladů jsou navrhnuty kroky ke zlepšení efektivnosti a spokojenosti všech zaměstnanců s nastaveným systémem.
Keywords: vzdělání a rozvoj; péče o zaměstnance; odměňování zaměstnanců; Zaměstnanecké výhody
Thesis title: Care for Employes in Company Novartis s.r.o
Author: Potůčková, Gabriela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Štefková, Mariana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to describe, analyze, evaluate, and propose measures to improve the system of care for employees. The first part is theoretical, which defines the terms that are necessary to cope with an understanding of the issues and provides a basis for the practical part. Content is defined by the importance of taking care of employees, its structure. The practical part is devoted to the analysis of the current state of care for employees in that company. As part of the survey, which was based on a questionnaire survey. Based on the obtained data are suggested steps to improve the effectiveness and satisfaction of all employees tuned system.
Keywords: employee care; education and development; employee compensation; Employee benefits,

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2012
Date of submission: 26. 5. 2013
Date of defense: 5. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38962/podrobnosti

Files for download

    Last update: