Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Novartis s.r.o

Název práce: Analýza péče o zaměstnance ve společnosti Novartis s.r.o
Autor(ka) práce: Potůčková, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Štefková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popsání, analyzování, následné zhodnocení a případné navrhnutí opatření ke zlepšení systému péče o zaměstnance. První část je teoretická, která vymezuje pojmy, které jsou nutné ke zvládnutí pochopení dané problematiky a vytváří základ pro praktickou část. Obsahem je definování významu péče o zaměstnance a jeho. Praktická část je věnována analýze současného stavu péče o zaměstnance ve zmíněné společnosti. Součástí je průzkum, který byl proveden na základě dotazníkového šetření. Na základě získaných podkladů jsou navrhnuty kroky ke zlepšení efektivnosti a spokojenosti všech zaměstnanců s nastaveným systémem.
Klíčová slova: vzdělání a rozvoj; péče o zaměstnance; odměňování zaměstnanců; Zaměstnanecké výhody
Název práce: Care for Employes in Company Novartis s.r.o
Autor(ka) práce: Potůčková, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Štefková, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to describe, analyze, evaluate, and propose measures to improve the system of care for employees. The first part is theoretical, which defines the terms that are necessary to cope with an understanding of the issues and provides a basis for the practical part. Content is defined by the importance of taking care of employees, its structure. The practical part is devoted to the analysis of the current state of care for employees in that company. As part of the survey, which was based on a questionnaire survey. Based on the obtained data are suggested steps to improve the effectiveness and satisfaction of all employees tuned system.
Klíčová slova: employee care; education and development; employee compensation; Employee benefits,

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2012
Datum podání práce: 26. 5. 2013
Datum obhajoby: 5. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: