Quantitative comparison of performance of Czech pension system

Thesis title: Kvantitativní hodnocení fungování českého penzijního systému
Author: Klíč, Dalibor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Krebs, Vojtěch
Opponents: Pavlíček, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce rozšiřuje současnou úroveň poznání česky psaných odborných textů v oblasti komparací penzijních systémů. Metodika práce je převzata z modelu Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI), který komplexně popisuje celou problematiku penzijních systémů. Odlišností práce je, že se nezabývá popisem nastavení systému, ale testuje jeho fungování a výkonnost ve třech hlavních oblastech -- adekvátnosti, udržitelnosti a bezpečnosti. Cílem práce je začlenit český důchodový systém do MMGPI za použití stejné metodiky a zdrojů. Výsledky analýzy indikují nadprůměrné hodnocení fungování českého systému v porovnání s dalšími 18 zeměmi MMGPI. Srovnání více než 30 parametrů umožňuje odhalit silné a slabé stránky českého systému. Práce následně vystavuje doporučení, které prvky systému by se neměly měnit, a na příkladu lépe hodnocených zemí diskutuje možnosti pro zlepšení současného stavu českého systému.
Keywords: Česká republika; soukromé penzijní fondy; kvantitativní model; komparace; důchodový systém
Thesis title: Quantitative comparison of performance of Czech pension system
Author: Klíč, Dalibor
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Krebs, Vojtěch
Opponents: Pavlíček, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis expands the level of knowledge of Czech written papers in area of quantitative comparison of pension systems. Methodology of the paper is taken from Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) model which comprehensively describes entire topic of pension systems. Distinct feature of the thesis is that it does not focus on describing the system itself however it examines it functioning and performance in areas of adequacy, sustainability and integrity. The goal of the thesis is to apply the same methodology and data sources as the MMGPI in order to incorporate Czech pension system. Analysis proves higher than average performance of Czech system in comparison with 18 countries of MMGPI. Comparison across over 30 indicators highlights pros and cons of Czech pension system. Thesis then recommends which features of Czech system should remain and on the example of best performing countries discuss possible improvements.
Keywords: quantitative model; pension system; Czech Republic; Individual pension funds; comparison

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 1. 2013
Date of submission: 28. 5. 2013
Date of defense: 25. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41118/podrobnosti

Files for download

    Last update: