Kvantitativní hodnocení fungování českého penzijního systému

Název práce: Kvantitativní hodnocení fungování českého penzijního systému
Autor(ka) práce: Klíč, Dalibor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce rozšiřuje současnou úroveň poznání česky psaných odborných textů v oblasti komparací penzijních systémů. Metodika práce je převzata z modelu Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI), který komplexně popisuje celou problematiku penzijních systémů. Odlišností práce je, že se nezabývá popisem nastavení systému, ale testuje jeho fungování a výkonnost ve třech hlavních oblastech -- adekvátnosti, udržitelnosti a bezpečnosti. Cílem práce je začlenit český důchodový systém do MMGPI za použití stejné metodiky a zdrojů. Výsledky analýzy indikují nadprůměrné hodnocení fungování českého systému v porovnání s dalšími 18 zeměmi MMGPI. Srovnání více než 30 parametrů umožňuje odhalit silné a slabé stránky českého systému. Práce následně vystavuje doporučení, které prvky systému by se neměly měnit, a na příkladu lépe hodnocených zemí diskutuje možnosti pro zlepšení současného stavu českého systému.
Klíčová slova: Česká republika; soukromé penzijní fondy; kvantitativní model; komparace; důchodový systém
Název práce: Quantitative comparison of performance of Czech pension system
Autor(ka) práce: Klíč, Dalibor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis expands the level of knowledge of Czech written papers in area of quantitative comparison of pension systems. Methodology of the paper is taken from Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) model which comprehensively describes entire topic of pension systems. Distinct feature of the thesis is that it does not focus on describing the system itself however it examines it functioning and performance in areas of adequacy, sustainability and integrity. The goal of the thesis is to apply the same methodology and data sources as the MMGPI in order to incorporate Czech pension system. Analysis proves higher than average performance of Czech system in comparison with 18 countries of MMGPI. Comparison across over 30 indicators highlights pros and cons of Czech pension system. Thesis then recommends which features of Czech system should remain and on the example of best performing countries discuss possible improvements.
Klíčová slova: quantitative model; pension system; Czech Republic; Individual pension funds; comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2013
Datum podání práce: 28. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41118/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: