Application of 7 habits by Stephen Covey in practice in company Green Ways

Thesis title: "Aplikace 7 návyků od Stephena Coveyho v praxi ve firmě Green Ways"
Author: Belan, Vladimír
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kašparová, Eva
Opponents: Valenta, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Podnětem k sepsání diplomové práce byla snaha použití toho, co se píše v knize "7 návyků skutečně efektivních lidí" od Stephena Coveyho, v praxi v české společnosti Green Ways. Jako metoda výzkumu byl vybrán experiment. Cílem diplomové práce bylo ověření hypotézy, kdy určitý objem konkrétních (ne)pracovních činností skrytých pod 7 obecně pojatými návyky měl vést k lepším pracovním výsledkům v konkrétním množství. Pokusný stimul v podobě (ne)pracovních činností působil na experimentální skupinu (10 pracovníků firmy Green Ways) a na kontrolní skupinu nikoliv (dalších 10 pracovníků firmy Green Ways). Výzkum trval 9 týdnů, od 2.9. do 3.11.2013. Závěrem bylo zjištění, že hypotéza nebyla potvrzena. Onen určitý objem práce nevedl k předpokládaným pracovním výsledkům (kvantitativní resultáty). Vedlejším efektem výzkumu pro členy experimentální skupiny byla různá zjištění týkající se (ne)pracovních záležitostí (kvalitativní výsledky výzkumu).
Keywords: návyky; duševní hygiena; time-management; sebeřízení
Thesis title: Application of 7 habits by Stephen Covey in practice in company Green Ways
Author: Belan, Vladimír
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kašparová, Eva
Opponents: Valenta, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Impulse to write master's thesis was effort to use knowledge from book "7 habits of highly effective people" by Stephen Covey in practice in company Green Ways. Experiment was chosen as method of research. The goal of master's thesis was verifying hypothesis that certain volume of (non)work activities should lead to better work results in concrete amount. Experimental stimulus as (non)work activities influenced experimental group (10 people from company Green Ways) but did not infulenced control group (another 10 people from company Green Ways). Research lasted from the 2nd September till 3rd November 2013. As conclusion it was realised that hypothesis was not confirmed. This certain volume of activities did not lead to supposed work results (quantitative results). As people from experimental group are concerned, side effect of research for them were different findings from (non)work topics (qualitative results of survey).
Keywords: time-management; mental hygiene; self-management; habits

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2012
Date of submission: 15. 12. 2013
Date of defense: 28. 1. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38511/podrobnosti

Files for download

    Last update: