"Aplikace 7 návyků od Stephena Coveyho v praxi ve firmě Green Ways"

Název práce: "Aplikace 7 návyků od Stephena Coveyho v praxi ve firmě Green Ways"
Autor(ka) práce: Belan, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Valenta, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Podnětem k sepsání diplomové práce byla snaha použití toho, co se píše v knize "7 návyků skutečně efektivních lidí" od Stephena Coveyho, v praxi v české společnosti Green Ways. Jako metoda výzkumu byl vybrán experiment. Cílem diplomové práce bylo ověření hypotézy, kdy určitý objem konkrétních (ne)pracovních činností skrytých pod 7 obecně pojatými návyky měl vést k lepším pracovním výsledkům v konkrétním množství. Pokusný stimul v podobě (ne)pracovních činností působil na experimentální skupinu (10 pracovníků firmy Green Ways) a na kontrolní skupinu nikoliv (dalších 10 pracovníků firmy Green Ways). Výzkum trval 9 týdnů, od 2.9. do 3.11.2013. Závěrem bylo zjištění, že hypotéza nebyla potvrzena. Onen určitý objem práce nevedl k předpokládaným pracovním výsledkům (kvantitativní resultáty). Vedlejším efektem výzkumu pro členy experimentální skupiny byla různá zjištění týkající se (ne)pracovních záležitostí (kvalitativní výsledky výzkumu).
Klíčová slova: návyky; duševní hygiena; time-management; sebeřízení
Název práce: Application of 7 habits by Stephen Covey in practice in company Green Ways
Autor(ka) práce: Belan, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Valenta, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Impulse to write master's thesis was effort to use knowledge from book "7 habits of highly effective people" by Stephen Covey in practice in company Green Ways. Experiment was chosen as method of research. The goal of master's thesis was verifying hypothesis that certain volume of (non)work activities should lead to better work results in concrete amount. Experimental stimulus as (non)work activities influenced experimental group (10 people from company Green Ways) but did not infulenced control group (another 10 people from company Green Ways). Research lasted from the 2nd September till 3rd November 2013. As conclusion it was realised that hypothesis was not confirmed. This certain volume of activities did not lead to supposed work results (quantitative results). As people from experimental group are concerned, side effect of research for them were different findings from (non)work topics (qualitative results of survey).
Klíčová slova: time-management; mental hygiene; self-management; habits

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2013
Datum obhajoby: 28. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38511/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: