Product Design Process Optimization at Small Business

Thesis title: Product Design Process Optimization at Small Business
Author: Jerkovič, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Mittner, Jan
Thesis language: English
Abstract:
Thesis deals with design process optimization at Chute Corporation -- american startup that provides SaaS solutions for discovery, gathering, managing, publishing and analysis of multimedial user-generated content from social networks. The goal is to identify and analyze the processes, roles and tools of product design and propose an optimization. Thesis has two parts. First part describes the theoretical background for later application. Mainly a brief history of IT product design, design taxonomy and design workflow best practices are described. The other part provides a brief description of the company, especially its position on the market, business model, organizational structure, product portfolio, position of product team and also identifies the main processes, roles and tools that surround product design. The final part describes all optimized processes, roles and tools and summarizes all the facts as a set of recommendations. Thesis provides an overview of product design in the dynamic and complex world of startups. The specific recommendations and templates of optimized processes and tools enable immediate implementation into a company of a similar nature.
Keywords: process optimization; startup; user interface; user-generated content; instagram; product design
Thesis title: Optimalizace procesu návrhu produktu v malé firmě
Author: Jerkovič, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Mittner, Jan
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce se zabývá optimalizací procesů návrhu produktů Chute Corporation -- amerického startupu, který poskytuje SaaS řešení pro získávání, zpracování, zobrazování a analýzu multimediálního obsahu generovaného uživateli na sociálních sítích. Cílem práce je identifikovat a analyzovat procesy, role a nástroje spojené s návrhem produktu, a doporučit jejich optimalizaci nebo nahrazení jinými. Práce je rozdělena do dvou logických celků. První část popisuje výchozí teoretický základ pro pozdější aplikaci. Zejména se jedná o stručnou historii návrhu IT produktu, klasifikace dizajnu a best practices v oblasti definování workflow. Druhá část práce stručně popisuje společnost z hlediska pozice na trhu, byznys modelu, organizační struktury, produktového portfolia, pozice produktového týmu ve firmě a identifikuje hlavní procesy, role a nástroje spojené s produktovým dizajnem. Závěrečná část popisuje optimalizované procesy, role a nástroje a dává doporučení pro implementaci do praxe. Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na problematiku produktového dizajnu v dynamickém a komplexním světě startupů, přičemž konkrétními doporučeními a šablonami optimalizovaných procesů a produktů umožňuje okamžitou aplikaci výstupů pro praktické využití v podnicích obdobného rázu.
Keywords: obsah generovaný uživateli; instagram; uživatelské rozhrání; optimalizace procesů; startup; produktový dizajn

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 11. 2013
Date of submission: 5. 5. 2014
Date of defense: 9. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46429/podrobnosti

Files for download

    Last update: