Optimalizace procesu návrhu produktu v malé firmě

Název práce: Product Design Process Optimization at Small Business
Autor(ka) práce: Jerkovič, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thesis deals with design process optimization at Chute Corporation -- american startup that provides SaaS solutions for discovery, gathering, managing, publishing and analysis of multimedial user-generated content from social networks. The goal is to identify and analyze the processes, roles and tools of product design and propose an optimization. Thesis has two parts. First part describes the theoretical background for later application. Mainly a brief history of IT product design, design taxonomy and design workflow best practices are described. The other part provides a brief description of the company, especially its position on the market, business model, organizational structure, product portfolio, position of product team and also identifies the main processes, roles and tools that surround product design. The final part describes all optimized processes, roles and tools and summarizes all the facts as a set of recommendations. Thesis provides an overview of product design in the dynamic and complex world of startups. The specific recommendations and templates of optimized processes and tools enable immediate implementation into a company of a similar nature.
Klíčová slova: process optimization; startup; user interface; user-generated content; instagram; product design
Název práce: Optimalizace procesu návrhu produktu v malé firmě
Autor(ka) práce: Jerkovič, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá optimalizací procesů návrhu produktů Chute Corporation -- amerického startupu, který poskytuje SaaS řešení pro získávání, zpracování, zobrazování a analýzu multimediálního obsahu generovaného uživateli na sociálních sítích. Cílem práce je identifikovat a analyzovat procesy, role a nástroje spojené s návrhem produktu, a doporučit jejich optimalizaci nebo nahrazení jinými. Práce je rozdělena do dvou logických celků. První část popisuje výchozí teoretický základ pro pozdější aplikaci. Zejména se jedná o stručnou historii návrhu IT produktu, klasifikace dizajnu a best practices v oblasti definování workflow. Druhá část práce stručně popisuje společnost z hlediska pozice na trhu, byznys modelu, organizační struktury, produktového portfolia, pozice produktového týmu ve firmě a identifikuje hlavní procesy, role a nástroje spojené s produktovým dizajnem. Závěrečná část popisuje optimalizované procesy, role a nástroje a dává doporučení pro implementaci do praxe. Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na problematiku produktového dizajnu v dynamickém a komplexním světě startupů, přičemž konkrétními doporučeními a šablonami optimalizovaných procesů a produktů umožňuje okamžitou aplikaci výstupů pro praktické využití v podnicích obdobného rázu.
Klíčová slova: obsah generovaný uživateli; instagram; uživatelské rozhrání; optimalizace procesů; startup; produktový dizajn

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46429/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: