Image interpretation value and its purpose in creation of scientific figures and infographics

Thesis title: Interpretační hodnota obrazové informace a její význam při tvorbě grafických modelů a infografik
Author: Phung, Hyu Nghia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sigmund, Tomáš
Opponents: Horný, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Grafické modely a infografiky jsou dnes již již nezbytnou součástí odborných prací, byznys prezentací a výukových materiálů na univerzitách. Autoři těchto dokumentů jsou ovšem často neznalí základních pravidel a konvencí tvorby grafiky a učí se způsobem pokusu a omylu. Publikací, věnujících se problematice efektivní verbální (prezentační a komunikační dovednosti) i neverbální komunikace (principy psaní odborných textů), je dostupných dostatečně. Prací věnující se problematice navrhování grafických modelů a vizuálních prvků nikoli. Obrázky, modely a grafy jsou přitom jedním z nejefektivnějších médií pro sdílení informací. Tento nedostatek způsobuje, že manažeři, profesoři i vědečtí pracovníci nemají tyto potřebné znalosti, což značně snižuje kvalitu jejich práce. Tato práce je jedním z pokusů tuto mezeru vyplnit a motivovat čtenáře k dalšímu rozvoji a studiu v oblasti. Práce zkoumá problematiku obrazové informace od jejích kořenů, tedy obecných principů vnímání a interpretace obrazové informace. Skrze koncepty Peirce, Saussura, Eca a dalších teoretiků poté práce vymezuje pojem "interpretační hodnota obrazové informace". Dále budou představeny některé obecné principy formování a interpretace obrazu, které budou následně konkretizovány a aplikovány na úrovni byznys a odborných modelů. Jednotlivé části práce budou provázet praktické ukázky a příklady. Cílem práce je vytvořit srozumitelnou a jasnou sadu doporučení a konvencí pro tvorbu grafických modelů a prezentací pro použití v oblasti byznys komunikace, výzkumné práce i univerzitní pedagogie.
Keywords: neverbální komunikace; informační design; byznys prezentace; vizuální komunikace; informační management; obrazová informace; interpretace; interpretační hodnota; multimédia; infografiky; grafické modely
Thesis title: Image interpretation value and its purpose in creation of scientific figures and infographics
Author: Phung, Hyu Nghia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Sigmund, Tomáš
Opponents: Horný, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Graphic figures and various types of infographics have become an essential part of the scientific papers, business presentations and study materials. Although, authors of these documents often lack the knowledge of basic rules and principles of graphic design and learn how to create figures by trial and error. Literature addressing the issues of effective verbal (presentation skills) and non-verbal (principles of scientific writing) is available and accessible. Though literature addressing the issues of scientific figure design and general visual design are very few, sometimes non existent, despite the fact that images, figures and various charts are one of the most effective mediums for information sharing. This lack of material knowledge is detrimental to the quality of works of managers, professors and researchers. This thesis attempts to fill in this gap and motivate readers to further development and research of the issue. The thesis addresses the issue of figures from its core, those being the basic principles of image perception and interpretation. Building on concepts of theorists like Peirce, Saussure and Eco the thesis will then define the meaning and purpose of "Image Interpretation Value". Selected principles of figure construction and interpretation will be introduced. These principles will then be further analyzed and applied on the level of business and scientific figures. Each chapter will include various graphic figures and practical examples to enhance further understanding of the issue. The primary purpose and goal of this thesis is to create an easy-to-follow set of instructions and suggestions on how to design effective and intelligible figures to be used in the fields of business communication, scientific research and academic teaching.
Keywords: multimedia; nonverbal communication; information design; business presentations; infographics; graphic figures; visual communication; information management; image information; interpretation value; interpretaion

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 11. 2012
Date of submission: 5. 5. 2014
Date of defense: 11. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40340/podrobnosti

Files for download

    Last update: