Interpretační hodnota obrazové informace a její význam při tvorbě grafických modelů a infografik

Název práce: Interpretační hodnota obrazové informace a její význam při tvorbě grafických modelů a infografik
Autor(ka) práce: Phung, Hyu Nghia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Grafické modely a infografiky jsou dnes již již nezbytnou součástí odborných prací, byznys prezentací a výukových materiálů na univerzitách. Autoři těchto dokumentů jsou ovšem často neznalí základních pravidel a konvencí tvorby grafiky a učí se způsobem pokusu a omylu. Publikací, věnujících se problematice efektivní verbální (prezentační a komunikační dovednosti) i neverbální komunikace (principy psaní odborných textů), je dostupných dostatečně. Prací věnující se problematice navrhování grafických modelů a vizuálních prvků nikoli. Obrázky, modely a grafy jsou přitom jedním z nejefektivnějších médií pro sdílení informací. Tento nedostatek způsobuje, že manažeři, profesoři i vědečtí pracovníci nemají tyto potřebné znalosti, což značně snižuje kvalitu jejich práce. Tato práce je jedním z pokusů tuto mezeru vyplnit a motivovat čtenáře k dalšímu rozvoji a studiu v oblasti. Práce zkoumá problematiku obrazové informace od jejích kořenů, tedy obecných principů vnímání a interpretace obrazové informace. Skrze koncepty Peirce, Saussura, Eca a dalších teoretiků poté práce vymezuje pojem "interpretační hodnota obrazové informace". Dále budou představeny některé obecné principy formování a interpretace obrazu, které budou následně konkretizovány a aplikovány na úrovni byznys a odborných modelů. Jednotlivé části práce budou provázet praktické ukázky a příklady. Cílem práce je vytvořit srozumitelnou a jasnou sadu doporučení a konvencí pro tvorbu grafických modelů a prezentací pro použití v oblasti byznys komunikace, výzkumné práce i univerzitní pedagogie.
Klíčová slova: neverbální komunikace; informační design; byznys prezentace; vizuální komunikace; informační management; obrazová informace; interpretace; interpretační hodnota; multimédia; infografiky; grafické modely
Název práce: Image interpretation value and its purpose in creation of scientific figures and infographics
Autor(ka) práce: Phung, Hyu Nghia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Graphic figures and various types of infographics have become an essential part of the scientific papers, business presentations and study materials. Although, authors of these documents often lack the knowledge of basic rules and principles of graphic design and learn how to create figures by trial and error. Literature addressing the issues of effective verbal (presentation skills) and non-verbal (principles of scientific writing) is available and accessible. Though literature addressing the issues of scientific figure design and general visual design are very few, sometimes non existent, despite the fact that images, figures and various charts are one of the most effective mediums for information sharing. This lack of material knowledge is detrimental to the quality of works of managers, professors and researchers. This thesis attempts to fill in this gap and motivate readers to further development and research of the issue. The thesis addresses the issue of figures from its core, those being the basic principles of image perception and interpretation. Building on concepts of theorists like Peirce, Saussure and Eco the thesis will then define the meaning and purpose of "Image Interpretation Value". Selected principles of figure construction and interpretation will be introduced. These principles will then be further analyzed and applied on the level of business and scientific figures. Each chapter will include various graphic figures and practical examples to enhance further understanding of the issue. The primary purpose and goal of this thesis is to create an easy-to-follow set of instructions and suggestions on how to design effective and intelligible figures to be used in the fields of business communication, scientific research and academic teaching.
Klíčová slova: multimedia; nonverbal communication; information design; business presentations; infographics; graphic figures; visual communication; information management; image information; interpretation value; interpretaion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2012
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40340/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: