Sources of value and price perception of the big bank clients

Thesis title: Zdroje hodnotového a cenového vnímaní klientů velké banky
Author: Melnik, Dzmitry
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Tahal, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce popisuje teoretické základy hodnotově orientované ceny, proces její tvorby a demonstruje teorii v praxi na reálném případu hledání klíčových zdrojů hodnotového a cenového vnímání klientů velké české banky. Dále popisuje, jak vnímá zákazník hodnotu a cenu, co jeho vnímání ovlivňuje, jak je možné dnes efektivně zkoumat, měřit a vytvořit hodnotově orientovanou cenu pro zákazníka pomocí segmentace a komunikace. Aplikační část popisuje proces identifikace zdrojů vnímání hodnoty a ceny přes výzkum od stolu, kvalitativní a kvantitativní výzkumu trhu - konkrétně hloubkové rozhovory a analýzu odvozené důležitosti atributů, která dokáže určit sílu jednotlivých vlastností produktu a ceny na vnímání klienta. Práce uvádí nejdůležitější vlastnosti vnímání pro nejmenovanou velkou českou banku, která zápasí s odlivem klientů do malých bank. Práce navrhuje, jak daný odliv zastavit a zlepšit vnímání banky na trhu mezi klienty i neklienty.
Keywords: hodnotově orientovaná tvorba ceny; vnímání ceny; vnímání hodnoty; tvorba ceny
Thesis title: Sources of value and price perception of the big bank clients
Author: Melnik, Dzmitry
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Tahal, Radek
Thesis language: Česky
Abstract:
The masters' thesis introduces theoretical basis to value-based pricing and the process of price creation. It demonstrates the implementation of theory upon real business case identifying the sources of value and price perception of a big Czech bank. Moreover, the thesis describes, how customer perceives the value and price, what factors influence his perceptions, how to effectively measure these perceptions and how to create value-based pricing through segmentation and communication. Application chapter describes the identification process of sources of value and price perceptions by providing desk research, qualitative and quantitative market research - concretely in-depth interviews and derived importance of attributes method, which quantifies the strength of product and price drivers on customer's perception. The thesis makes a list of the most important "value for money" drivers of unnamed Czech bank, which struggles with clients' churn to direct banks. The thesis proposes solutions to stop this churn and to improve bank image on the market among both clients and non-clients.
Keywords: value-based pricing; price perception; value perception; pricing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 10. 2013
Date of submission: 2. 5. 2014
Date of defense: 9. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45401/podrobnosti

Files for download

    Last update: