Zdroje hodnotového a cenového vnímaní klientů velké banky

Název práce: Zdroje hodnotového a cenového vnímaní klientů velké banky
Autor(ka) práce: Melnik, Dzmitry
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje teoretické základy hodnotově orientované ceny, proces její tvorby a demonstruje teorii v praxi na reálném případu hledání klíčových zdrojů hodnotového a cenového vnímání klientů velké české banky. Dále popisuje, jak vnímá zákazník hodnotu a cenu, co jeho vnímání ovlivňuje, jak je možné dnes efektivně zkoumat, měřit a vytvořit hodnotově orientovanou cenu pro zákazníka pomocí segmentace a komunikace. Aplikační část popisuje proces identifikace zdrojů vnímání hodnoty a ceny přes výzkum od stolu, kvalitativní a kvantitativní výzkumu trhu - konkrétně hloubkové rozhovory a analýzu odvozené důležitosti atributů, která dokáže určit sílu jednotlivých vlastností produktu a ceny na vnímání klienta. Práce uvádí nejdůležitější vlastnosti vnímání pro nejmenovanou velkou českou banku, která zápasí s odlivem klientů do malých bank. Práce navrhuje, jak daný odliv zastavit a zlepšit vnímání banky na trhu mezi klienty i neklienty.
Klíčová slova: hodnotově orientovaná tvorba ceny; vnímání ceny; vnímání hodnoty; tvorba ceny
Název práce: Sources of value and price perception of the big bank clients
Autor(ka) práce: Melnik, Dzmitry
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The masters' thesis introduces theoretical basis to value-based pricing and the process of price creation. It demonstrates the implementation of theory upon real business case identifying the sources of value and price perception of a big Czech bank. Moreover, the thesis describes, how customer perceives the value and price, what factors influence his perceptions, how to effectively measure these perceptions and how to create value-based pricing through segmentation and communication. Application chapter describes the identification process of sources of value and price perceptions by providing desk research, qualitative and quantitative market research - concretely in-depth interviews and derived importance of attributes method, which quantifies the strength of product and price drivers on customer's perception. The thesis makes a list of the most important "value for money" drivers of unnamed Czech bank, which struggles with clients' churn to direct banks. The thesis proposes solutions to stop this churn and to improve bank image on the market among both clients and non-clients.
Klíčová slova: value-based pricing; price perception; value perception; pricing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 2. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45401/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: