The Impact of Corruption on Gross Domestic Product

Thesis title: Vliv korupce na hrubý domácí produkt
Author: Kosičová, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rotschedl, Jiří
Opponents: Kadeřábková, Božena
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem práce je především vztah korupce a hrubého domácího produktu v prostoru Evropské unie. Cílem práce je zjistit směr působení korupce na HDP, přičemž stanovená hypotéza hovoří o negativním vlivu. V rámci teoretické části je analyzován pojem korupce, její definice, příčiny a rozdělení a je také provedena literární rešerše problematiky vztahu korupce a hospodářského růstu. V praktické části je provedena ekonometrická analýza potvrzující negativní vliv korupce na hrubý domácí produkt. Dále je také prozkoumán vliv korupce v rozdílném ekonomickém prostředí. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky z práce a je navrhnuto řešení problému korupce.
Keywords: korupce; hrubý domácí produkt; Evropská unie; index vnímání korupce
Thesis title: The Impact of Corruption on Gross Domestic Product
Author: Kosičová, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rotschedl, Jiří
Opponents: Kadeřábková, Božena
Thesis language: Česky
Abstract:
This paper deals with the relationship between corruption and gross domestic product in the territory of the European Union. The aim is to determine the direction of the effect of corruption on GDP. Setting hypothesis talks about the negative impact. The theoretical part analyzes the concept of corruption, its definition, causes and distribution and there is also a literature review focusing on the relationship of corruption and economic growth. In the practical part the econometric analysis confirms the negative impact of corruption on gross domestic product. Also the influence of corruption in different economic environments was examined. The conclusion summarizes all the knowledge of the work and it solves the problem of corruption.
Keywords: corruption; the European Union; corruption perception index; great domestic product

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 1. 2014
Date of submission: 31. 5. 2014
Date of defense: 16. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46088/podrobnosti

Files for download

    Last update: