Vliv korupce na hrubý domácí produkt

Název práce: Vliv korupce na hrubý domácí produkt
Autor(ka) práce: Kosičová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce je především vztah korupce a hrubého domácího produktu v prostoru Evropské unie. Cílem práce je zjistit směr působení korupce na HDP, přičemž stanovená hypotéza hovoří o negativním vlivu. V rámci teoretické části je analyzován pojem korupce, její definice, příčiny a rozdělení a je také provedena literární rešerše problematiky vztahu korupce a hospodářského růstu. V praktické části je provedena ekonometrická analýza potvrzující negativní vliv korupce na hrubý domácí produkt. Dále je také prozkoumán vliv korupce v rozdílném ekonomickém prostředí. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky z práce a je navrhnuto řešení problému korupce.
Klíčová slova: korupce; hrubý domácí produkt; Evropská unie; index vnímání korupce
Název práce: The Impact of Corruption on Gross Domestic Product
Autor(ka) práce: Kosičová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Oponenti práce: Kadeřábková, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper deals with the relationship between corruption and gross domestic product in the territory of the European Union. The aim is to determine the direction of the effect of corruption on GDP. Setting hypothesis talks about the negative impact. The theoretical part analyzes the concept of corruption, its definition, causes and distribution and there is also a literature review focusing on the relationship of corruption and economic growth. In the practical part the econometric analysis confirms the negative impact of corruption on gross domestic product. Also the influence of corruption in different economic environments was examined. The conclusion summarizes all the knowledge of the work and it solves the problem of corruption.
Klíčová slova: corruption; the European Union; corruption perception index; great domestic product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 16. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46088/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: