Techniques and security in cases of fraud of selected types of Electronic banking

Thesis title: Postupy a zabezpečení v případech zneužívání vybraných druhů elektronického bankovnictví
Author: Abu Dayeh, Christián
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Půlpánová, Stanislava
Opponents: Šafařík, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce jsou různé metody zneužívání elektronického bankovnictví a možnosti jeho zabezpečení. Úvodní část stručně popisuje historický vývoj a sou-časnou právní úpravu elektronického bankovnictví, včetně vymezení určitých problematických pojmů. Součástí této části je rovněž popis prostředků vzdáleného přístupu k elektronickému bankovnictví, který zároveň dává základní představu o současných možnostech dálkové komunikace s bankou. Následuje analýza různých způsobů a praktických forem zneužívání vybraných druhů elektronického bankovnictví, kde se práce snaží o komplexní pokrytí této roztříštěné problematiky. Tato část je zaměřena zejména na zneužívání v oblasti platebních karet a v oblasti internetového bankovnictví. V poslední části pak bakalářská práce vymezuje různé možnosti zabezpečení a předcházení zneužívání za současného poskytnutí možných navrhovaných řešení problému. Otázka odpovědnosti za zneužití je řešena v samotném závěru práce. Cílem této práce je souhrnné vymezení různých možností zneužití některých prostředků vzdáleného přístupu a rovněž pokrytí problematiky zabezpečení platebních karet a internetového bankovnictví včetně poskytnutí určitého možného řešení.
Keywords: phishing; pharming; finanční arbitr; internetové bankovnictví; platební karty; bezpečnost; zabezpečení; zneužívání; elektronické bankovnictví
Thesis title: Techniques and security in cases of fraud of selected types of Electronic banking
Author: Abu Dayeh, Christián
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Půlpánová, Stanislava
Opponents: Šafařík, Miroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The main topic of the thesis are different methods of Electronic banking fraud and options of Electronic banking security. The history of Electronic banking and current legal regulations including definition of some ambigious terms are described in the first part. In this part there are also described means of remote access to Electronic banking, which also outlines present options of online communication with the bank. Analysis of different methods and practical forms of fraud of different kinds of Electronic banking are described in the next part. The fraud of payment cards and internet banking are those that are mostly specified. Various types of security and fraud prevention including solutions of problems that may arise are outlined in the last part. Responsibility for fraud is portrayed in the very last part of the thesis.
Keywords: Pharming; Phishing; Financial arbiter; Internet banking; Security; Abuse ; Payment cards; Safety; Electronic banking

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 3. 2013
Date of submission: 1. 6. 2014
Date of defense: 12. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46079/podrobnosti

Files for download

    Last update: