New Zealand: economy and position in the international tourism market

Thesis title: Nový Zéland: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Author: Hrychová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Brůžková, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá ekonomikou Nového Zélandu a postavením této země na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Cílem práce je provedení analýzy makroekonomických ukazatelů ekonomiky a vyhodnocení postavení Nového Zélandu v rámci trhu mezinárodního cestovního ruchu současně se zhodnocením konkurenceschopnosti země v obou oblastech. Nejprve je v práci zhodnocena ekonomická situace Nového Zélandu a jeho konkurenceschopnost. Je zde provedena i komparace vybraných makroekonomických ukazatelů Nového Zélandu s vybranými zeměmi regionu Asie a Pacifik. Poté se práce zaměřuje na cestovní ruch Nového Zélandu, jeho charakteristiku, hlavní destinace, atraktivity a nejnovější statistiky společně se zhodnocením konkurenceschopnosti a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Na závěr práce popisuje problematické oblasti a aktuální politiky cestovního ruchu Nového Zélandu a zmiňuje jeho možný budoucí vývoj. Zjištěné poznatky jsou pak prezentovány ve SWOT analýze.
Keywords: mezinárodní cestovní ruch; ekonomika; konkurenceschopnost; Nový Zéland
Thesis title: New Zealand: economy and position in the international tourism market
Author: Hrychová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Brůžková, Pavla
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with New Zealand's economy and position in the international tourism market. The aim of the thesis is to analyse macroeconomic indicators and evaluate position of New Zealand in the international tourism market along with assessment of competitiveness in both areas. Firstly, the thesis evaluates economic situation of New Zealand and its competitiveness. A comparative analysis of selected macroeconomic indicators with chosen countries from the region Asia and Pacific is also provided. Secondly, the thesis focuses on tourism in New Zealand, its characteristics, main destinations, attractions and the latest statistics along with the evaluation of competitiveness and position in the international tourism market. Finally, the thesis describes problematic areas and current policies of tourism in New Zealand, and mentions its possible future development. The findings are presented in SWOT analysis.
Keywords: international tourism; economy; competitiveness; New Zealand

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 10. 2013
Date of submission: 19. 12. 2014
Date of defense: 5. 2. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44936/podrobnosti

Files for download

    Last update: