Nový Zéland: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Název práce: Nový Zéland: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Hrychová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonomikou Nového Zélandu a postavením této země na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Cílem práce je provedení analýzy makroekonomických ukazatelů ekonomiky a vyhodnocení postavení Nového Zélandu v rámci trhu mezinárodního cestovního ruchu současně se zhodnocením konkurenceschopnosti země v obou oblastech. Nejprve je v práci zhodnocena ekonomická situace Nového Zélandu a jeho konkurenceschopnost. Je zde provedena i komparace vybraných makroekonomických ukazatelů Nového Zélandu s vybranými zeměmi regionu Asie a Pacifik. Poté se práce zaměřuje na cestovní ruch Nového Zélandu, jeho charakteristiku, hlavní destinace, atraktivity a nejnovější statistiky společně se zhodnocením konkurenceschopnosti a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Na závěr práce popisuje problematické oblasti a aktuální politiky cestovního ruchu Nového Zélandu a zmiňuje jeho možný budoucí vývoj. Zjištěné poznatky jsou pak prezentovány ve SWOT analýze.
Klíčová slova: mezinárodní cestovní ruch; ekonomika; konkurenceschopnost; Nový Zéland
Název práce: New Zealand: economy and position in the international tourism market
Autor(ka) práce: Hrychová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with New Zealand's economy and position in the international tourism market. The aim of the thesis is to analyse macroeconomic indicators and evaluate position of New Zealand in the international tourism market along with assessment of competitiveness in both areas. Firstly, the thesis evaluates economic situation of New Zealand and its competitiveness. A comparative analysis of selected macroeconomic indicators with chosen countries from the region Asia and Pacific is also provided. Secondly, the thesis focuses on tourism in New Zealand, its characteristics, main destinations, attractions and the latest statistics along with the evaluation of competitiveness and position in the international tourism market. Finally, the thesis describes problematic areas and current policies of tourism in New Zealand, and mentions its possible future development. The findings are presented in SWOT analysis.
Klíčová slova: international tourism; economy; competitiveness; New Zealand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 5. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44936/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: