Localization Entry profile of ISO/IEC 29110 standard and its publication in Eclipse Process Framework Composer

Thesis title: Lokalizace Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 do češtiny a jeho publikace v Eclipse Process Framework Composer
Author: Šimko, David
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Mittner, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je lokalizovat, přizpůsobit, realizovat a publikovat anglickou verzi Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 v nástroji na správu metodik Eclipse Process Framework Composer, s využitím vlastní metodiky realizace tak, aby profil byl dostupný české odborné veřejnosti. Cíle jsou dosaženy převedením Vstupního profilu v nástroji Eclipce Process Framework Composer do webové podoby. Prvním přínosem diplomové práce je popis a charakteristika Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110, který slouží k pochopení profilu a k jeho praktickému využití. Druhým přínosem je vytvoření vlastní metodiky, která umožňuje převedení Vstupního profilu z tištěné formy do elektronické verze. K realizaci profilu je využit nástroj Eclipse Process Framework Composer. Třetím přínosem je detailní příručka realizace profilu v Eclipse Process Framework Composer. Hlavním přínosem práce je vytvořený Vstupní profil v podobě webové prezentace, která je dostupná odborné veřejnosti. Na začátku diplomové práce je popsán Vstupní profil, jeho cíl, struktura a implementační balíčky. V třetí kapitole je vysvětlen koncept Unified Method Architecture, který slouží jako teoretický vstup kapitoly o nástroji Eclipse Process Framework Composer. Ve čtvrté kapitole je charakterizován nástroj pro správu a údržbu metodiky - Eclipse Process Framework Composer. Následuje kapitola o metodice realizace profilů v Eclipse Process Framework Composer. Šestá kapitola je detailní příručkou realizace Vstupního profilu v Eclipse Process Framework Composer. V následující kapitole je profil publikován v podobě webové stránky. Osmá kapitola hodnotí realizaci a publikování v nástroji Eclipse Process Framework Composer.
Keywords: Velmi malý podnik; Metodika realizace profilů; EPFC; VME; Vstupní profil; Zlepšování softwarových procesů; Softwarové procesy; UMA; Unified Method Architecture; Metodika; Eclipse Process Framework Composer; Velmi malá entita; VMP; ISO/IEC 29110
Thesis title: Localization Entry profile of ISO/IEC 29110 standard and its publication in Eclipse Process Framework Composer
Author: Šimko, David
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Mittner, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of diploma thesis is translation, customization, realization and publication English version of Entry profile which is part of ISO/IEC 29110 in Eclipse Process Framework Composer tool with own methodology of realization so that profile will be available to Czech expert public. The goals are achieved by conversion of Entry Profile in Eclipse Process Framework Composer tool into web form. The first benefit of diploma thesis is description and characteristics of Entry Profile which is part of ISO/IEC 29110 standard, which serves to profile understanding and its practical usage. The second benefit is creation own methodology which allows Entry Profile conversion into electronic version. For profile realization is used Eclipse Process Framework Composer tool. The third benefit is detail reference book of profile realization in Eclipse Process Framework Composer. The main benefit is Entry Profile created in web form, which is available to expert public. At the beginning of diploma thesis is described Entry Profile, its goal, structure and implementation packages. In third chapter is described concept of Unified Method Architecture which serves as theoretical input for chapter about Eclipse Process Framework Composer tool. In fourth chapter is characterized tool for management and maintenance methodology - Eclipse Process Framework Composer. Follows chapter about methodology of profile realization in Eclipse Process Framework Composer. Sixth chapter is detail reference book realization of Entry Profile in Eclipse Process Framework Composer. In following chapter is profile published in web form. Eight chapter evaluates realization and publication in Eclipse Process Framework Composer tool.
Keywords: Very Small Enterprise; ISO/IEC 29110; Software Processes Improvement; Software Processes; Eclipse Process Framework Composer; UMA; Entry Profile; Methodology of Profile Realization; Methodology; EPFC; VME; Very Small Entity; VMEs; Unified Method Architecture

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 10. 2012
Date of submission: 29. 4. 2015
Date of defense: 28. 5. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39299/podrobnosti

Files for download

    Last update: