Lokalizace Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 do češtiny a jeho publikace v Eclipse Process Framework Composer

Název práce: Lokalizace Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 do češtiny a jeho publikace v Eclipse Process Framework Composer
Autor(ka) práce: Šimko, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je lokalizovat, přizpůsobit, realizovat a publikovat anglickou verzi Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110 v nástroji na správu metodik Eclipse Process Framework Composer, s využitím vlastní metodiky realizace tak, aby profil byl dostupný české odborné veřejnosti. Cíle jsou dosaženy převedením Vstupního profilu v nástroji Eclipce Process Framework Composer do webové podoby. Prvním přínosem diplomové práce je popis a charakteristika Vstupního profilu normy ISO/IEC 29110, který slouží k pochopení profilu a k jeho praktickému využití. Druhým přínosem je vytvoření vlastní metodiky, která umožňuje převedení Vstupního profilu z tištěné formy do elektronické verze. K realizaci profilu je využit nástroj Eclipse Process Framework Composer. Třetím přínosem je detailní příručka realizace profilu v Eclipse Process Framework Composer. Hlavním přínosem práce je vytvořený Vstupní profil v podobě webové prezentace, která je dostupná odborné veřejnosti. Na začátku diplomové práce je popsán Vstupní profil, jeho cíl, struktura a implementační balíčky. V třetí kapitole je vysvětlen koncept Unified Method Architecture, který slouží jako teoretický vstup kapitoly o nástroji Eclipse Process Framework Composer. Ve čtvrté kapitole je charakterizován nástroj pro správu a údržbu metodiky - Eclipse Process Framework Composer. Následuje kapitola o metodice realizace profilů v Eclipse Process Framework Composer. Šestá kapitola je detailní příručkou realizace Vstupního profilu v Eclipse Process Framework Composer. V následující kapitole je profil publikován v podobě webové stránky. Osmá kapitola hodnotí realizaci a publikování v nástroji Eclipse Process Framework Composer.
Klíčová slova: Velmi malý podnik; Metodika realizace profilů; EPFC; VME; Vstupní profil; Zlepšování softwarových procesů; Softwarové procesy; UMA; Unified Method Architecture; Metodika; Eclipse Process Framework Composer; Velmi malá entita; VMP; ISO/IEC 29110
Název práce: Localization Entry profile of ISO/IEC 29110 standard and its publication in Eclipse Process Framework Composer
Autor(ka) práce: Šimko, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of diploma thesis is translation, customization, realization and publication English version of Entry profile which is part of ISO/IEC 29110 in Eclipse Process Framework Composer tool with own methodology of realization so that profile will be available to Czech expert public. The goals are achieved by conversion of Entry Profile in Eclipse Process Framework Composer tool into web form. The first benefit of diploma thesis is description and characteristics of Entry Profile which is part of ISO/IEC 29110 standard, which serves to profile understanding and its practical usage. The second benefit is creation own methodology which allows Entry Profile conversion into electronic version. For profile realization is used Eclipse Process Framework Composer tool. The third benefit is detail reference book of profile realization in Eclipse Process Framework Composer. The main benefit is Entry Profile created in web form, which is available to expert public. At the beginning of diploma thesis is described Entry Profile, its goal, structure and implementation packages. In third chapter is described concept of Unified Method Architecture which serves as theoretical input for chapter about Eclipse Process Framework Composer tool. In fourth chapter is characterized tool for management and maintenance methodology - Eclipse Process Framework Composer. Follows chapter about methodology of profile realization in Eclipse Process Framework Composer. Sixth chapter is detail reference book realization of Entry Profile in Eclipse Process Framework Composer. In following chapter is profile published in web form. Eight chapter evaluates realization and publication in Eclipse Process Framework Composer tool.
Klíčová slova: Very Small Enterprise; ISO/IEC 29110; Software Processes Improvement; Software Processes; Eclipse Process Framework Composer; UMA; Entry Profile; Methodology of Profile Realization; Methodology; EPFC; VME; Very Small Entity; VMEs; Unified Method Architecture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2012
Datum podání práce: 29. 4. 2015
Datum obhajoby: 28. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: