Building web apppliacation using framework Symfony

Thesis title: Tvorba webových aplikací pomocí frameworku Symfony
Author: Dočkal, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Mazánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá vytvořením webové aplikace na platformě PHP použitím frameworku Symfony. Cílem práce je přidat Symfony k aktuálnímu porovnání frameworků Grails, Play, Zend, Nette a Node.js a poukázat na jejich rozdíly, jednotlivé frameworky nalezneme v pracích Kadlece [1], Odehnala [2] a Kočárka [3]. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny principy práce s frameworkem Symfony. V praktické části je vytvořena aplikace podle návrhu Odehnala a jeho požadavků. Jednotlivé frameworky jsou popsány ve více částech. V první části nacházíme fundamentální odlišnosti platforem. Část druhá pojednává o architektuře frameworků. Třetí část zahrnuje porovnání frameworků, dle určených hodnotících kritérií a také dle osobně nabytých zkušeností a vlastního pohledu. Poslední čtvrtá část porovnává kvalitu dokumentace, podpory, literatury a celkového rozšíření. Výsledkem této práce je srovnání šesti frameworků včetně ukázkové aplikace. Tím je umožňováno vytvoření si vlastního názoru na použité webové frameworky a napomáhá tak při vybrání vhodného kandidáta.
Keywords: Symfony; porovnání; webová aplikace; framework; PHP
Thesis title: Building web apppliacation using framework Symfony
Author: Dočkal, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Mazánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is aimed to build web based application using framework Symfony. The main goal is to compare Grails, Play, Zend, Nette and Node.JS frameworks and demonstrate its differences. These frameworks can be found in thesis of Kadlec, Odehnal and Kočárek. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is about basic principles. The practical part contains web application based on the Odehnal's proposal and his demands. Every single thesis is based on the Odehnal. The description of framework is divided into more parts. The first part is about fundamental differences of platforms. Next part is describing framework architecture. The output of third part is comparison of frameworks. Evaluation criteria of comparision are given by Odehnal and personal assessment of the problem. In the last part is comparison of documentation, support, literature and usage. The final output of the thesis is comparison of six frameworks including web application. It allows readers to create it's own opinion. And it helps to facilitates selection between them.
Keywords: comprasion; web app; framework; Symfony; PHP

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2015
Date of submission: 6. 5. 2015
Date of defense: 25. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51328/podrobnosti

Files for download

    Last update: