Tvorba webových aplikací pomocí frameworku Symfony

Název práce: Tvorba webových aplikací pomocí frameworku Symfony
Autor(ka) práce: Dočkal, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vytvořením webové aplikace na platformě PHP použitím frameworku Symfony. Cílem práce je přidat Symfony k aktuálnímu porovnání frameworků Grails, Play, Zend, Nette a Node.js a poukázat na jejich rozdíly, jednotlivé frameworky nalezneme v pracích Kadlece [1], Odehnala [2] a Kočárka [3]. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny principy práce s frameworkem Symfony. V praktické části je vytvořena aplikace podle návrhu Odehnala a jeho požadavků. Jednotlivé frameworky jsou popsány ve více částech. V první části nacházíme fundamentální odlišnosti platforem. Část druhá pojednává o architektuře frameworků. Třetí část zahrnuje porovnání frameworků, dle určených hodnotících kritérií a také dle osobně nabytých zkušeností a vlastního pohledu. Poslední čtvrtá část porovnává kvalitu dokumentace, podpory, literatury a celkového rozšíření. Výsledkem této práce je srovnání šesti frameworků včetně ukázkové aplikace. Tím je umožňováno vytvoření si vlastního názoru na použité webové frameworky a napomáhá tak při vybrání vhodného kandidáta.
Klíčová slova: Symfony; porovnání; webová aplikace; framework; PHP
Název práce: Building web apppliacation using framework Symfony
Autor(ka) práce: Dočkal, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is aimed to build web based application using framework Symfony. The main goal is to compare Grails, Play, Zend, Nette and Node.JS frameworks and demonstrate its differences. These frameworks can be found in thesis of Kadlec, Odehnal and Kočárek. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is about basic principles. The practical part contains web application based on the Odehnal's proposal and his demands. Every single thesis is based on the Odehnal. The description of framework is divided into more parts. The first part is about fundamental differences of platforms. Next part is describing framework architecture. The output of third part is comparison of frameworks. Evaluation criteria of comparision are given by Odehnal and personal assessment of the problem. In the last part is comparison of documentation, support, literature and usage. The final output of the thesis is comparison of six frameworks including web application. It allows readers to create it's own opinion. And it helps to facilitates selection between them.
Klíčová slova: comprasion; web app; framework; Symfony; PHP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 25. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51328/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: