The notes to the financial statements

Thesis title: Příloha k účetní závěrce
Author: Mertlík, Ondřej
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Randáková, Monika
Opponents: Bokšová, Jiřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá strukturou účetní závěrky podnikatelských subjektů v České republice s důrazem na jednu její součást, kterou je příloha k účetní závěrce. V teoretické části se práce zabývá požadavky, které uživatelé kladou na informace prezentované v účetních výkazech, a obecnými zásadami, které vedou k jejich splnění. Následně je podrobně pojednáno o obsahovém vymezení samotné přílohy k účetní závěrce se zaměřením na její čtyři základní části, na jejich strukturu a věcný obsah. Skloubení poznatků teoretické části tvoří základ pro řešení praktické části, která analyzuje přílohy k účetní závěrce konkrétních vybraných společností z oboru zdravotnictví a zkoumá, ve které části přílohy se vyskytuje nejvyšší chybovost. Práce dospěla ke zhodnocení četnosti chyb a k přehledu nejčastějších chyb v jednotlivých částech přílohy k účetní závěrce.
Keywords: uživatel výkazů; účetní zásada; příloha; účetní závěrka; regulace účetnictví; účetní jednotka
Thesis title: The notes to the financial statements
Author: Mertlík, Ondřej
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Randáková, Monika
Opponents: Bokšová, Jiřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the structure of the financial statements of business corporations in the Czech republic and focuses on the notes to the financial statements. In the theoretical part the bachelor's thesis concentrates on user's requirements for the information presented in the financial statements and general accounting principles which lead to meet these requirements. Afterwards the structure and contents of four fundamental parts of the notes to the financial statements is described in detail. The theoretical part is the key to solve the issue in the practical part which analyses the notes to the financial statements of certain health care companies. The practical part examines in which part of the notes to the financial statements is the highest frequency of mistakes. The bachelor's thesis evaluated the frequency of mistakes and explored the most common mistakes occuring in all parts of the notes to the financial statements.
Keywords: user of the financial statements; accounting entity; notes to the financial statements; financial statements; accounting regulation; accounting principle

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 11. 2014
Date of submission: 15. 5. 2015
Date of defense: 23. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50228/podrobnosti

Files for download

    Last update: