Příloha k účetní závěrce

Název práce: Příloha k účetní závěrce
Autor(ka) práce: Mertlík, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Bokšová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá strukturou účetní závěrky podnikatelských subjektů v České republice s důrazem na jednu její součást, kterou je příloha k účetní závěrce. V teoretické části se práce zabývá požadavky, které uživatelé kladou na informace prezentované v účetních výkazech, a obecnými zásadami, které vedou k jejich splnění. Následně je podrobně pojednáno o obsahovém vymezení samotné přílohy k účetní závěrce se zaměřením na její čtyři základní části, na jejich strukturu a věcný obsah. Skloubení poznatků teoretické části tvoří základ pro řešení praktické části, která analyzuje přílohy k účetní závěrce konkrétních vybraných společností z oboru zdravotnictví a zkoumá, ve které části přílohy se vyskytuje nejvyšší chybovost. Práce dospěla ke zhodnocení četnosti chyb a k přehledu nejčastějších chyb v jednotlivých částech přílohy k účetní závěrce.
Klíčová slova: uživatel výkazů; účetní zásada; příloha; účetní závěrka; regulace účetnictví; účetní jednotka
Název práce: The notes to the financial statements
Autor(ka) práce: Mertlík, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Bokšová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the structure of the financial statements of business corporations in the Czech republic and focuses on the notes to the financial statements. In the theoretical part the bachelor's thesis concentrates on user's requirements for the information presented in the financial statements and general accounting principles which lead to meet these requirements. Afterwards the structure and contents of four fundamental parts of the notes to the financial statements is described in detail. The theoretical part is the key to solve the issue in the practical part which analyses the notes to the financial statements of certain health care companies. The practical part examines in which part of the notes to the financial statements is the highest frequency of mistakes. The bachelor's thesis evaluated the frequency of mistakes and explored the most common mistakes occuring in all parts of the notes to the financial statements.
Klíčová slova: user of the financial statements; accounting entity; notes to the financial statements; financial statements; accounting regulation; accounting principle

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 23. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: