The Impact of the Civil War on the Economy of the USA

Thesis title: Dopady občanské války na hospodářství USA
Author: Starý, Václav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Fabianková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analýza hospodářství Spojených států amerických před, ale zejména po americké občanské válce. První část práce se zabývá komparací hospodářství jižních a severních států USA v předválečném období a příčinám, které vedly k vypuknutí válečného konfliktu. Jsou rozebírány například problémy otroctví, odlišného hospodářského vývoje Severu a Jihu či napjaté politické situace. V druhé části práce jsou podrobeny analýze dopady občanské války na americké hospodářství a je zkoumán následný poválečný ekonomický vývoj Spojených států. Na základě takto utříbených dat je testována hypotéza, že občanská válka představovala revoluci ve vývoji amerického hospodářství, ke které by bez válečného konfliktu nedošlo. Ze zjištěných skutečností docházím k závěru, že válku nelze vnímat jako zlomový bod v hospodářském vývoji USA. Na Severu započal přerod v industriální společnost již před válkou a v jižních státech osvobození otroků znamenalo snížení produktivity v zemědělství, což přispělo k ekonomickému zaostávání Jihu.
Keywords: USA; Unie; Emancipation Proclamation; Konfederace; občanská válka; období rekonstrukce
Thesis title: The Impact of the Civil War on the Economy of the USA
Author: Starý, Václav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Johnson, Zdenka
Opponents: Fabianková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this study is to analyze the economy of the United States before, but mainly after the American Civil War. The first part of the thesis is aimed at the comparison of antebellum economies of Southern and Northern American States and the causes which led to the outbreak of the military conflict. The issues of slavery, different economic development or tense political situation are discussed. The second part deals with the economic impact of the Civil War and with the subsequent post-bellum economic development in the United States. On the basis of such evaluated data, the hypothesis, claiming that the Civil War represented the revolution in the development of the American economy, which we would not have experienced without the military conflict, is tested. I conclude that the war cannot be seen as a watershed in neither American economic development - nor in the North, where transformation into the industrial society had already begun before the war, or in the Southern states, where the emancipation of slaves caused diminution in agriculture productivity which contributed to the economic backwardness of the South.
Keywords: Confederacy; Civil War; USA; Emancipation Proclamation; Reconstruction Era; Union

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 3. 2015
Date of submission: 15. 5. 2015
Date of defense: 17. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52034/podrobnosti

Files for download

    Last update: