Dopady občanské války na hospodářství USA

Název práce: Dopady občanské války na hospodářství USA
Autor(ka) práce: Starý, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza hospodářství Spojených států amerických před, ale zejména po americké občanské válce. První část práce se zabývá komparací hospodářství jižních a severních států USA v předválečném období a příčinám, které vedly k vypuknutí válečného konfliktu. Jsou rozebírány například problémy otroctví, odlišného hospodářského vývoje Severu a Jihu či napjaté politické situace. V druhé části práce jsou podrobeny analýze dopady občanské války na americké hospodářství a je zkoumán následný poválečný ekonomický vývoj Spojených států. Na základě takto utříbených dat je testována hypotéza, že občanská válka představovala revoluci ve vývoji amerického hospodářství, ke které by bez válečného konfliktu nedošlo. Ze zjištěných skutečností docházím k závěru, že válku nelze vnímat jako zlomový bod v hospodářském vývoji USA. Na Severu započal přerod v industriální společnost již před válkou a v jižních státech osvobození otroků znamenalo snížení produktivity v zemědělství, což přispělo k ekonomickému zaostávání Jihu.
Klíčová slova: USA; Unie; Emancipation Proclamation; Konfederace; občanská válka; období rekonstrukce
Název práce: The Impact of the Civil War on the Economy of the USA
Autor(ka) práce: Starý, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Fabianková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this study is to analyze the economy of the United States before, but mainly after the American Civil War. The first part of the thesis is aimed at the comparison of antebellum economies of Southern and Northern American States and the causes which led to the outbreak of the military conflict. The issues of slavery, different economic development or tense political situation are discussed. The second part deals with the economic impact of the Civil War and with the subsequent post-bellum economic development in the United States. On the basis of such evaluated data, the hypothesis, claiming that the Civil War represented the revolution in the development of the American economy, which we would not have experienced without the military conflict, is tested. I conclude that the war cannot be seen as a watershed in neither American economic development - nor in the North, where transformation into the industrial society had already begun before the war, or in the Southern states, where the emancipation of slaves caused diminution in agriculture productivity which contributed to the economic backwardness of the South.
Klíčová slova: Confederacy; Civil War; USA; Emancipation Proclamation; Reconstruction Era; Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: