Planned versus realized fertility - a questionnaire survey of realized fertility of a small sample of women in Czech republic

Thesis title: Plánovaná versus skutečná plodnost - dotazníkové šetření realizované plodnosti na vzorku žen v ČR
Author: Klementová, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Miskolczi, Martina
Opponents: Langhamrová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je porovnání plánované a posléze realizované plodnosti vzorku českých žen s ukončenou plodností. Pomocí dotazníkového šetření tedy zjistit nejen plánovaný a skutečný počet dětí, ale také jejich pohlaví, pořadí, rozestup a dále také věk žen při prvním porodu a sňatku. Naplnění těchto události následně porovnat a identifikovat příčiny v případě nesplnění. Vzorek 47 respondentek anonymně vyplnil dvoustránkový dotazník skládající se ze čtyř částí, a to stručně -- plán, skutečnost, osobní charakteristika a doplňkové otázky. Doplňkové otázky se týkaly antikoncepce, interrupcí, náboženství apod. Průzkum ukázal průměrný počet 2,34 dítěte na jednu ženu, kdežto plánovaný průměrný počet byl 2,28. Dále bylo analyzováno naplnění plánů ohledně počtu dětí, pohlaví a pořadí, rozestupu, věku při prvním porodu a věku při sňatku v průměru každé ženě z 53 %. Nakonec byla pro získaná data analyzována závislost skutečného počtu dětí na počtu potomků plánovaných. Výsledný model ukázal, že plánovanému počtu dětí jedna odpovídá realizovaný počet dětí 1,47.
Keywords: realizovaná plodnost; plánovaná plodnost; porodnost; velikost rodiny; plodnost; načasování sňatku; dotazníkové šetření; načasování mateřství
Thesis title: Planned versus realized fertility - a questionnaire survey of realized fertility of a small sample of women in Czech republic
Author: Klementová, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Miskolczi, Martina
Opponents: Langhamrová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of the thesis is to compare planned and realized fertility of a small sample of Czech women with finished fertility. A questionnaire was used to determine both planned and actual number of children, their gender, birth order and spacing and the age of woman at her first birth and her marital status. The realization of these events was compared and the reasons for failure were identified. A sample of 47 respondents anonymously completed the two-page questionnaire comprising of four parts -- plan, reality, personal characteristics and additional questions. Additional questions were related to contraception, abortions, religion, etc. The survey showed average number of 2.34 child per woman, whereas planned average number was 2.28. Further, on average 53 % of women fulfilled their plans regarding number of children, gender and order, spacing, age at the first birth and age at the first marriage. Finally, the correlation between observed number of children and planned number of children was analysed based on gathered data. The resulting model showed that the planned number of children one corresponds with realized number of children 1.47.
Keywords: the timing of marriage; natality; the timing of motherhood; questionnaire survey; family size; realized fertility; fertility; fertility intentions; planned fertility

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Demography

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 2. 2015
Date of submission: 5. 5. 2015
Date of defense: 10. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51165/podrobnosti

Files for download

    Last update: