Plánovaná versus skutečná plodnost - dotazníkové šetření realizované plodnosti na vzorku žen v ČR

Název práce: Plánovaná versus skutečná plodnost - dotazníkové šetření realizované plodnosti na vzorku žen v ČR
Autor(ka) práce: Klementová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je porovnání plánované a posléze realizované plodnosti vzorku českých žen s ukončenou plodností. Pomocí dotazníkového šetření tedy zjistit nejen plánovaný a skutečný počet dětí, ale také jejich pohlaví, pořadí, rozestup a dále také věk žen při prvním porodu a sňatku. Naplnění těchto události následně porovnat a identifikovat příčiny v případě nesplnění. Vzorek 47 respondentek anonymně vyplnil dvoustránkový dotazník skládající se ze čtyř částí, a to stručně -- plán, skutečnost, osobní charakteristika a doplňkové otázky. Doplňkové otázky se týkaly antikoncepce, interrupcí, náboženství apod. Průzkum ukázal průměrný počet 2,34 dítěte na jednu ženu, kdežto plánovaný průměrný počet byl 2,28. Dále bylo analyzováno naplnění plánů ohledně počtu dětí, pohlaví a pořadí, rozestupu, věku při prvním porodu a věku při sňatku v průměru každé ženě z 53 %. Nakonec byla pro získaná data analyzována závislost skutečného počtu dětí na počtu potomků plánovaných. Výsledný model ukázal, že plánovanému počtu dětí jedna odpovídá realizovaný počet dětí 1,47.
Klíčová slova: realizovaná plodnost; plánovaná plodnost; porodnost; velikost rodiny; plodnost; načasování sňatku; dotazníkové šetření; načasování mateřství
Název práce: Planned versus realized fertility - a questionnaire survey of realized fertility of a small sample of women in Czech republic
Autor(ka) práce: Klementová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis is to compare planned and realized fertility of a small sample of Czech women with finished fertility. A questionnaire was used to determine both planned and actual number of children, their gender, birth order and spacing and the age of woman at her first birth and her marital status. The realization of these events was compared and the reasons for failure were identified. A sample of 47 respondents anonymously completed the two-page questionnaire comprising of four parts -- plan, reality, personal characteristics and additional questions. Additional questions were related to contraception, abortions, religion, etc. The survey showed average number of 2.34 child per woman, whereas planned average number was 2.28. Further, on average 53 % of women fulfilled their plans regarding number of children, gender and order, spacing, age at the first birth and age at the first marriage. Finally, the correlation between observed number of children and planned number of children was analysed based on gathered data. The resulting model showed that the planned number of children one corresponds with realized number of children 1.47.
Klíčová slova: the timing of marriage; natality; the timing of motherhood; questionnaire survey; family size; realized fertility; fertility; fertility intentions; planned fertility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51165/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: