The status of regions in local governance system and its authority in the regional development

Thesis title: Postavení krajské úrovně územní samosprávy a její úkoly v rozvoji kraje
Author: Jeřábek, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Peková, Jitka
Opponents: Matula, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Pardubického kraje a zhodnocením vybraného projektu regionální rozvoje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je vymezen vývoj a současné postavení územní samosprávy v České republice. Dále je definována regionální politika s důrazem na postavení a vliv kraje při rozvoji svého regionu. Tato část práce také teoreticky vymezuje financování krajské samosprávy, s detailním představením jednotlivých příjmových a výdajových složek rozpočtu. V rámci analytické části práce je nejprve charakterizován Pardubický kraj, zejména z geografického a socioekonomického hlediska. Následuje analýza hospodaření Pardubického kraje a to v období let 2011 -- 2013. V této části je taktéž komparována zadluženost tohoto kraje s ostatními regiony a s republikovým průměrem. Závěrečná část práce vyhodnocuje vybraný projekt regionálního rozvoje, konkrétně se jedná o projekt "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby -- Smart Administration".
Keywords: rozpočet kraje; Pardubický kraj; územní samospráva; Smart Administration; regionální rozvoj
Thesis title: The status of regions in local governance system and its authority in the regional development
Author: Jeřábek, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Peková, Jitka
Opponents: Matula, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with an analysis of the economic performance of the Pardubice region and with an evaluation of a selected regional development project. It is divided into two parts. Firstly, the historical development and the current status of local governance in the Czech Republic are defined in the theoretical part. Further, the definition of regional policy with the emphasis on the role of the region in regional development is provided. Final section of the theoretical part is dedicated to the financial aspects of local governance, particularly to detailed description of the income and expenditure components of the budget. The analytical part of this thesis begins with the characteristics of the Pardubice region, especially from the geographical and socio-economic perspectives and continues with the analysis of economic performance of the Pardubice region in the period 2011 -- 2013. A comparison of the indebtedness of this region with other regions and the national average is added. Final part of the thesis provides an assessment of the selected regional development project called "Effective Public Administration and Friendly Public Services -- Smart Administration".
Keywords: local and regional government; regional development; the Pardubice region; Smart Administration; regional budget

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 12. 2014
Date of submission: 8. 5. 2015
Date of defense: 4. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50735/podrobnosti

Files for download

    Last update: