Postavení krajské úrovně územní samosprávy a její úkoly v rozvoji kraje

Název práce: Postavení krajské úrovně územní samosprávy a její úkoly v rozvoji kraje
Autor(ka) práce: Jeřábek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Pardubického kraje a zhodnocením vybraného projektu regionální rozvoje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je vymezen vývoj a současné postavení územní samosprávy v České republice. Dále je definována regionální politika s důrazem na postavení a vliv kraje při rozvoji svého regionu. Tato část práce také teoreticky vymezuje financování krajské samosprávy, s detailním představením jednotlivých příjmových a výdajových složek rozpočtu. V rámci analytické části práce je nejprve charakterizován Pardubický kraj, zejména z geografického a socioekonomického hlediska. Následuje analýza hospodaření Pardubického kraje a to v období let 2011 -- 2013. V této části je taktéž komparována zadluženost tohoto kraje s ostatními regiony a s republikovým průměrem. Závěrečná část práce vyhodnocuje vybraný projekt regionálního rozvoje, konkrétně se jedná o projekt "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby -- Smart Administration".
Klíčová slova: rozpočet kraje; Pardubický kraj; územní samospráva; Smart Administration; regionální rozvoj
Název práce: The status of regions in local governance system and its authority in the regional development
Autor(ka) práce: Jeřábek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Matula, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with an analysis of the economic performance of the Pardubice region and with an evaluation of a selected regional development project. It is divided into two parts. Firstly, the historical development and the current status of local governance in the Czech Republic are defined in the theoretical part. Further, the definition of regional policy with the emphasis on the role of the region in regional development is provided. Final section of the theoretical part is dedicated to the financial aspects of local governance, particularly to detailed description of the income and expenditure components of the budget. The analytical part of this thesis begins with the characteristics of the Pardubice region, especially from the geographical and socio-economic perspectives and continues with the analysis of economic performance of the Pardubice region in the period 2011 -- 2013. A comparison of the indebtedness of this region with other regions and the national average is added. Final part of the thesis provides an assessment of the selected regional development project called "Effective Public Administration and Friendly Public Services -- Smart Administration".
Klíčová slova: local and regional government; regional development; the Pardubice region; Smart Administration; regional budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2014
Datum podání práce: 8. 5. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50735/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: